Jubileum T.K.B. Albronda Jubileum C. Scheepens Afscheid W.F.C. Otterloo Afscheid K.Th.W.M. Bakx Afscheid A. Spaan Jubileum J.P.L. v. Zutphen Zoeterwoude - De heer T.K.B. Albronda kwam op 1 septem ber 1962 in dienst bij Heineken. Omdat dit 25 jaar geleden is, werd 3 sep tember een kleine receptie gehouden. Ook waren er diverse toespraken van on der anderen de heren Kloek, Prins en Hopman. De heer Albronda werd na zijn opleidingsperiode bij Heineken naar Afrika uitgezonden, waar hij veertien jaar lang bij diverse brouwerijen heeft gewerkt. In 1978 keerde hij terug naar Den Bosch, waar hij enkele jaren bij HTB werkte als technisch specialist. In 1982 is hij benoemd tot chef van de afde ling energie in Zoeterwoude en sinds 1 oktober bevindt Albronda zich in Indo nesië, waar hij de functie van executive engineer vervult. Den Bosch - De heer C. Schee pens, groepsleider besturing, vierde 4 september zijn 25-jari- ge dienstverband bij de brouwerijDe ju bilaris en zijn familie werden verwel komd door de heer H. Ubbink, produk- tieleider van de Bossche brouwerij. Na de toespraak door zijn chef de heer R. Louwinger, was een oud-collega aan het woord. Deze deed nog eens uit de doeken wat voor actief man de jubilaris is geweest.Verder werd Scheepens verrast door een pseudo-fanfare, samengesteld uit collega's en oud-collega's, die hem een serenade bracht. Rotterdam - Vergezeld van zijn echtgeno te, twee dochters en kleindochter, nam de heer Van Otterloo dinsdag 29 septem ber afscheid van collega's en vrienden. Het was 1 oktober 37V2 jaar geleden dat Van Otterloo in dienst trad bij de bottela rij. Sinds die tijd heeft hij gewerkt op de afdeling emballage, was hij bijrijder horeca stad en weer later heftruck chauffeur aan het depot Bettoweg. De heer J.C.F.M. van Bree, bedrijfsleider van concern-drankenhandel Havenstad, merkte in zijn toespraak op dat Van Ot terloo door zijn kalmte respect had afge dwongen bij zijn collega's. Van Otterloo kreeg daarna van zijn collega's een lig stoel cadeau. Bovendien werd hem na mens het managementteam een foto aangeboden van de Rotterdamse haven. Zoeterwoude- Na een dienstverband van exact 40 jaar nam de heer K.Th.W.M. Bakx op 30 september jl. afscheid van Heineken. Tijdens de voorontvangst vond het opspelden van de speld plaats door de heer J. van der Werf, die ook "Pieter Pils" overhandigde. Bij de voor ontvangst waren naast de heer v.d. Werf aanwezig de dames Bout, de Jong en de Leeuw en de heren Klomp, Broekmans, V.d. Knoop en Wijhenke. In de ont vangstruimte werd op verzoek van de heer Bakx slechts heel kort gesproken. De hoofdrolspeler wilde ook zelf maar 84 woorden spreken, om daarna zoals hij dit uitdrukte van "praten" over te gaan op "babbelen". Dit laatste gebeurde dan ook volop en de heer en mevrouw Bakx gaven een ieder ruimschoots de gelegen heid persoonlijk afscheid van hen te ne men. Hoofddorp - De heer A. Spaan, kantine beheerder in de vestiging Hoofddorp in het horecagebied Amsterdam/Utrecht, nam maandag 21 september officieel af scheid van de Heinekenorganisatie. Hij heeft gebruik gemaakt van de Overbrug gingsregeling. Spaan was sinds 23 sep tember 1952 in dienst van Heineken. Na de ontvangst door het managementteam sprak mevrouw S. vanWalsum, hoofd planning en control van het horecage bied Amsterdam/Utrecht, de heer Spaan toe. Zij zei dat met het vertrek van Spaan, een markante persoonlijkheid voor Heineken verloren gaat. Zij dankte hem voor zijn inzet voor het bedrijf. Na het dankwoord van de heer Spaan, werd de receptie informeel voortgezet. Alkmaar- De heer J.P.L. van Zut phen vierde op 30 september jl. zijn 25-jarig jubileum in 'De Mouthoek' van het Heineken verkoop kantoor te Alkmaar. De heer W.C.A. Hosang, Hoofd Horecagebied Noord- Holland, prees de positieve instelling van de jubilaris. Na het opspelden van de gouden jubileumspeld, overhandigde de heer Hosang een naambord met de tekst 'Van Zutphenstraat". Deze straat wordt ter gelegenheid van dit jubileum ge opend in het magazijn. De heer A. Nij- boer blikte vervolgens terug op de loop baan van de heer Van Zutphen. Hij was nog niet uitgesproken of de deuren van de ontvangstruimte zwaaiden open en een met cadeaus beladen vorkheftruck reed naar binnen. Tenslotte dankte de heer Van Zutphen de sprekers voor de vriendelijke woorden en de cadeaus. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 25