Uitreiking tienduizendste diploma opleidingscentrum EVO Nu blijkt dat de AOW-ontwikkeling is achtergebleven bij de loonontwikkeling. In ons voorbeeld: stel de werkelijke AOW-franchise is 25.200,-- in plaats van 26.000,--. Zou je deze AOW-franchise gebruiken, dan zou het aanvullende deel sterk stijgen. Schema 3 JAARSALARIS f41.600,- f 25.200,- f 16.400,- De aanvullende pensioenuitkeringen moeten wel betaalbaar blijven. Daarom wordt de ontwikkeling van de franchise niet direct gekoppeld aan de AOW-uitke- ring. In principe wordt de franchise-ont- wikkeling nu, zoals gezegd, gelijk ge steld aan de algemene loonontwikkeling bij HeinekenMaar er is een soort afrem- mechanisme ingebouwd dat ervoor zorgt dat ongunstige ontwikkelingen in de hoogte van de AOW niet automatisch in het kostenniveau van de aanvullende pensioenen zullen gaan doorwerken. In het (concept) nieuwe regelement van het pensioenfonds is bepaald dat de met de salarisontwikkeling verhoogde franchise verlaagd kan worden. Dat is echter wel aan een maximum van 2% gebonden. In ons geval 2% van 25.000,--,de fran chise uit (schema 1) is ƒ500,--. Die 500,-- moeten worden afgetrokken van de franchise uit schema 2 .26.000,-). We krijgen dan: Schema 4 JAARSALARIS f41.600,- f 25.500,- f 16.100,- Vervolgens wordt gekeken of de finan ciële middelen van het pensioenfonds het toelaten dat de franchise nog verder wordt verlaagd tot 25.200,-- (schema 3, de AOW-afhanke- lijke franchise). Schema 5 JAARSALARIS f41.600,- f25.200,- f 16.400,- Zijn de financiële middelen van het pen sioenfonds daarvoor niet voldoende dan is er nog de intentieverklaring van de di rectie van Heineken Nederlands Beheer. Dit houdt in dat, als de winst van HNB dat toelaat, er verdere compenserende maatregelen genomen kunnen worden. De heer J.G. Jansen van het Pen sioenfonds: "Het oude reglement kende een ar tikel dat diende ter bescherming van de financiële positie van het pensioenfonds. Dat artikel zou in werking treden op het moment dat het echt "fout" zou gaan met de pensioenen. Het was in mijn ogen een noodrem systeem. Daarom wil ik de vergelijking maken met auto rijden: Het is veiliger om wat lang zamer te rijden en waar nodig af te remmen dan met volle snelheii door te rijden met de mogelijkheid een paniekstop te moeten maken. In de nieuwe regeling is een artikel opgenomen dat als afremsysteem moet worden gezien. Blij verrast kreeg de 22-jarige heftruck rijder Martin Berghout van de brouwe rij in Zoeterwoude 16 september inWoer- den het tienduizendste diploma van het opleidingcentrum EVO (Eigen Vervoers Organisatie). Hij ontving dit getuig schrift uit handen van de heer W. de Boer, directeur-generaal Diensten Mid den- en Kleinbedrijf en Ordening van het Ministerie van Economische Zaken. Martin Berghout kwam 15 januari 1985 als negentienjarige bij Heineken werken. "Ik kreeg toen met acht ande ren in Zoeterwoude een interne oplei ding van veertien dagen. Anderhalf jaar later volgde de opleiding bij het EVO. Die bestond uit een week theorie- en praktijklessen, waarin men nog eens dieper inging op de kennis over de hef truck en over veiligheid. Na ongeveer tweehonderd bedrijfsuren moest ik nog een dag terug komen voor een paar oefe ningen. Daarna kreeg iedere cursist zijn diploma". Op de feestelijke dag van de uitreiking, werden dia's van Martin Berghout ge toond die tijdens zijn werk waren ge maakt. Hij zegt daarover: "En op het zelfde moment dat ze vertoond werden, kwam ik binnen rijden met mijn truck". Na de uitreiking van het tienduizendste diploma hield de heer H. Kloek, be drijfsleider van de Zoeterwoudse brou werij een toespraak. Daarin noemde hij de verhoging van de veiligheid, beper king van schade en de efficiëntere inzet baarheid als voornaamste redenen om als bedrijf een vakgerichte opleiding te laten geven. Ook constateerde de heer Kloek dat door het opleidingsprogram ma de motivatie van de opgeleide hef truckchauffeurs duidelijk toe neemt. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 19