De bevolking van Nederland vergrijst en ontgroent. PENSIOEN EN FRANCHISE Het aandeel van de ouderen in de bevolking van Nederland wordt langzaamaan steeds groter. Het aantal geboorten neemt af, terwijl de levensverwachting van 65-plussers in Nederland een van de hoogste ter wereld is. Onder andere daardoor neemt het aandeel van de ouderen in de totale Ne derlandse bevolking toe: de zogenaamde "grijze golf'. De "grijze golf' heeft ook gevolgen voor de AOW. De AOW kent name lijk een omslagsysteem: dat wil zeggen dat wat in een bepaald jaar aan de men sen van 65 jaar en ouder wordt uitge keerd, door de werkende mensen in dat jaar moet worden opgebracht. Door de vergrijzing wordt de AOWdaarom duur der voor de werkenden. Er is zelfs bere kend dat de toekomstige pensioenlasten, inclusief de lasten voor de aanvullende pensioenen, bij ongewijzigd beleid, na het jaar 2000 zullen stijgen tot 30 a 40% van het inkomen. We begrijpen allemaal dat een dergelijke hoge premie onmoge lijk opgebracht kan worden. En, als je er van uitgaat dat dergelijke premies niet aanvaardbaar zijn, dan blijft er weinig anders over dan de AOWstructureel ach ter te laten lopen bij de loonontwikke ling. Een andere mogelijkheid is een eventuele geleidelijke overgang naar een kapitaaldekkingsstelsel. De meningen hierover zijn nog niet uitgekristalliseerd. Welke maatregelen er ook genomen zul len worden, dat het AO W-systeem zal gaan veranderen is een heel reële ge dachte. Deze mogelijke veranderingen van het systeem van AOW-uitkering is mede aanleiding voor de franchiserege- ling die per 1 januari 1987 bij het Hcine- ken Pensioenfonds is ingevoerd. In het verleden: inbouwregeling Het Heineken Pensioenfonds werkte in het verleden altijd met de zogenaamde inbouwregeling. Iemand kreeg een to taalpensioen uitgekeerd inclusief de AOW-uitkering. Het AOW-gedeelte kreeg het pensioenfonds terug van de overheid. Bleef de AOW-uitkering ach ter bij de loonontwikkeling dan moest het pensioenfonds bij de inbouwregeling een steeds groter aanvullend pensioen- deel uitbetalen. Dus: de AOW-uitkering had bij de inbouwregeling géén invloed op het totaal uitgekeerde pensioenbe- drag. De nieuwe franchiseregeling Omdat de pensioenen, en dan vooral ge zien vanuit de onderneming, betaalbaar moeten blijven is de franchiseregeling in gevoerd. De franchise is dat deel van het salaris waarover de overheid geacht wordt een AOW-uitkering te geven waar voor geen eigen pensioen nodig is. Over het deel dat overblijft wordt het onderne mingspensioen berekend. Laten we eens gaan rekenen: Stel je krijgt een jaarsalaris van 40.000,--. De overheid wordt geacht over f 25.000,- AOWte geven. Dan resteert er dus een deel van het salaris, waarover een aan vullend pensioen wordt berekend, name lijk/ 15.000,-. Schema 1 JAARSALARIS f40.000,- f25.000,- f 15.000,- franchise salaris waarover aanvullend pensioen wordt berekend Stel de salarissen stijgen met 4%. In plaats van 40.000,- gaan we naar 41.600,- In het nieuwe systeem stijgt de franchise in eerste instantie in dezelf de mate mee als de salarisontwikkeling en komt daarmee op f 26.000,-. Het sala ris waarover aanvullend pensioen wordt berekend, stijgt tot f 15.600,-. Schema 2 JAARSALARIS f41.600,- f 26.000,- f 15.600,- 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 18