Nieuwe campagne Bokma moet kwaliteit produkt onderstrepen 'VAAK IS ROND BETER, SOMS VIERKANT' Schat, staat de Bokma koud? Met deze reclame tekst bracht GWN het pro dukt Bokma Jonge Graanje never twaalf jaar lang op de buis, radio en in de gedrukte pers. Een campagne die in middels is uitgegroeid tot één van de bekendste in Ne derland. Niettemin heeft de ze slagzin in oktober plaats gemaakt voor de nieuwe campagne 'Vaak is rond be ter, soms vierkant'. Een slo gan die vooral de kwaliteit van de Bokma moet onder strepen. De nieuwe campagne maakt gebruik van de meest in het oogvallende ka rakteristiek van Bokma, namelijk de vierkante fles. De nieuwe reclame-tekst onderstreept dat nog eens. In de twee bij behorende televisie-commercials en de advertentie in de diverse bladen is de vierkante Bokma-fles dan ook afgebeeld naast voorwerpen die normaal rond be horen te zijn. Zoals een wereldbol, een fietswiel, een platenspeler en biljartbal len. Andere verpakking Maar ook de verpakking heeft een veran dering ondergaan. De nieuwe Bokma- fles heeft een nieuw etiket op romp, hals en dop. Daarop wordt benadrukt dat Bokma voor honderd procent graanjene ver is. Ook is het beeldmerk wat duidelij ker herkenbaar gemaakt. Daardoor valt het produkt in de winkel nog meer op dan voorheen. Op de achterkant van de fles zijn nu een aantal etiketten aange bracht, waarop een zestal wissel-teksten staan van Piet Bokma. In deze teksten wordt kort de kwaliteit van het produkt beschreven en de beleving daaromheen. Eén daarvan luidt: "Even een paar mis verstanden rechtzetten. In de eerste plaats: ik besta. In de tweede plaats: ik stook uitsluitend honderd procent graan jenever. In de derde plaats: ik ben verbij sterd dat iedereen die een vingerhoedje graanalcohol bij zijn jenever doet, mag praten van een graanjenever. Zo, dat lucht op." 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 16