Ik denk alleen al aan de promotie rond om Amstel 1870.Toen zijn we het archief ingedoken om er de nodige informatie uit te halen". Mevrouw Ketting: "Maar soms weten we niet goed waar we iets moeten plaat sen. Zoals deze foto's hier. Je weet dat ze in Amsterdam zijn gemaakt en je kunt ongeveer wel raden waar. Maar de plaats het jaartal en de datum staan niet achter op de foto vermeldt. En dat betekent dat je maar moet gokken. Daarom is het zo belangrijk dat mensen ons iets aanleve ren met een korte beschrijving en het liefst nog de datum erbij. Dat bespaart ons een hoop tijd en moeite". Beeldende ruimte Sinkeldam: 'Tn de loop van de jaren zijn er verschillende mensen geweest die zich met het verzamelen bezig hebben gehou den. Maar toen was deze opslagplaats hier nog niet. Alles lag her en der ver spreid in hokjes en keldertjes".Toen wij anderhalf jaar terug deze ruimte ter be schikking kregen, zag het er hier wat ver vallen uit. In dit gebouw had werkelijk van alles en nog wat gezeten. De wanden waren bruin, de vloer stoffig. We hebben dan ook hard gewerkt om er een mooie ruimte van te maken. Samen met men sen van de afdeling reclame-service is er een plan opgesteld voor de benedenver dieping. Een soort standopbouw, zodat vertegenwoordigers en mensen van de reclame-afdeling daardoor ideeën kun nen opdoen. Uit de praktijk blijkt name lijk dat mensen vaak niet door dozen en rekken kunnen kijken. Ze moeten een duideljk voorbeeld voor ogen hebben. Dat proberen wij hier beneden te berei ken door wat met het materiaal te doen dat we krijgen. Zo staat hier een oude af- vuller onder een foto, waarop de afvuller in werking is afgebeeld. Op zo'n manier gaat het meer leven." Antieke spullen Maar de goederenopslagplaats bevat niet alleen spullen die direct met Heine- ken te maken hebben. Als voorbeeld toont mevrouw Ketting een oud woor denboek uit 1774. "Helemaal compleet", vertelt ze niet zonder trots. "Natuurlijk bewaren we niet alles. Oude telefoon- en adressenboekjes gaan allemaal weg. An ders is het einde zoek". Sinkeldam: "Maar bepaalde 'gekkigheden', zoals dit, bewaren we weer wèl". Hij wijst op een Napoleon-achtige miniatuur-diri gent. "Die pop is ons ooit eens door ie mand toegestuurd. Het stelt geloof ik de dirigent van de Heinekenfanfare voor. En we bewaren hier spullen die best wel 'antiek' te noemen zijn. Zoals deze majo- lica-zuilen. Als je ze zo ziet, lijkt het net alsof ze gebruikt werden in de gegoede woningen. Maar ze stonden vroeger ge woon in de kroeg, waar ze als vier-taps- kranen dienst deden. Verder hebben we nog een hele verzameling fietsrekken, posters en onderdelen van oude machi nes. Eigenlijk kun je beter opschrijven wat wij niet hebben". Nachtwacht Eén ding wil het tweetal nadrukkelijk kwijt. Mevrouw Ketting: "We zijn beslist geen uitgiftenwinkel, zoals het PUM. Soms komen hier wel eens mensen die vragen 'mag ik dat schilderij hebben?' Dat kan natuurlijk niet. Je neemt toch ook niet 'De Nachtwacht' mee als je in het Rijksmuseum bent! Wat we soms wel doen is een reproduktie van een tekening laten maken. Maar ook dat alleen in spe ciale gevallen". Voorlopig zijn mevrouw Ketting en de heer Sinkeldam nog druk in de weer om alle verzamelde spullen te rubriceren. Sinkeldam: "Verder zijn we momenteel spullen aan het verzamelen die representatief zijn voor de jaren tach tig. Over een paar jaar zijn die namelijk nog maar moeilijk te krijgen. Daarom hoop ik ook dat de mensen ons dingen blijven toesturen. Het liefst met een kor te beschrijving erbij." IpfflÉllSt 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 13