"Wij zijn beslist geen uitgiftenwinkel" MEVROUW KETTING VAN DE AFDELING MUSEUMGOEDERENBEHEER AMSTERDAM: "Elk bedrijf dat zich een beetje respecteert wil zijn eigen verleden weten. Heineken en Amstel bestaan nu al ruim honderd jaar. Het is belangrijk te weten waar wij uit zijn voortgekomen, hoe we zijn grootgebracht. En die kennis verzamelen wij hier". VMS*» 'y In de sfeervol ingerichte 'showroom' van de afdeling museumgoederen- beheer aan de Ruysdaelkade in Amster dam, vertelt de heer A. Sinkeldam over zijn werk. Samen met mevrouw M.J. Ketting is hij al weer ruim een jaar bezig met het verzamelen van allerlei voorwer pen die te maken hebben met het Heine ken-, Vrumona-, Amstel- en GWN-pro- dukt. Beide 'beheerders' van de afdeling mu- seumgoederenbeheer zijn voor het inter view én de fotograaf netjes in pak gesto ken. "Normaal gesproken trekken wij natuurlijk niet onze allerbeste kleren aan om de vele dozen vol foto's, apparatuur en boeken die hier boven staan, op te rui men", verklaart mevrouw Ketting met een glimlach. "Je gaat tenslotte ook niet in je allerbeste pak je zolderkamer oprui men". Dat er nog veel uit te pakken valt, blijkt als we eenmaal op de eerste étage staan. Dozen vol boeken, platen, teke ningen, oude gebruiksvoorwerpen, fles jes en bierviltjes staan langs de wanden en op de vloer. Hier en daar is al gepro beerd het een en ander bij elkaar te zet ten. Sinkeldam: "In de loop der tijden is er heel wat verzameld binnen het Heine- kenconcern. Maar het is nog nooit geru briceerd. Dat is wat wij hier langzamer hand aan het doen zijn. Dat we, als ie mand vraagt naar een fles uit 1915, bij wijze van spreken zo op een 'knop' kun nen drukken om er achter te komen waar we het materiaal kunnen vinden. We as sisteren ook bij het zoeken naar informa tie over historische gebeurtenissen, zoals de datum waarop de Amstel Brouwerij eind vorige eeuw is afgebrand. Vooral de pr-afdeling is gediend met ons bestaan. De heer Sinkeldam toont trots de oude af- vuller, die beneden in de 'showroom' van de goederenopslagruimte staat opgesteld. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 12