Cursus voor chauffeurs en bijrijders op proef in Alkmaar 'Communicatie voor chauffeurs en bijrijders in de horecage- bieden' is de naam van een nieuwe cursus waarmee de afde ling CentraleTraining en Vorming (CTV) eind september in Alkmaar een proef is gestart. "Naast bijvoorbeeld vakbe kwaamheid en kennis van de administratieve procedure is het voor chauffeurs en bijrijders belangrijk te weten hoe met klanten om te gaan. Zij vormen een belangrijke schakel in het contact tussen brouwerij en afnemers. Daar wil deze cursus wat aan bijdragen", vertelt CTV-initiatiefnemer de heer D. Voets. "Maar we willen zeker geen schoolmeester zijn." Praten, luisteren, reageren met of zonder woorden; de gehele dag zijn wij er mee bezig. Het valt ons op als een ander vreemd uit de hoek komt, geïrri teerd is of slecht luistert. Maar hoe doen wij het zelf? Hoe vaak staan wij stil bij de manier waarop wij zelf communiceren? De cursus bestaande uit een boek voor zelfstudie en een begeleidende videofilm met praktische voorbeelden, moet daar een handje bij helpen. Kratje over "Zo meneer...., de kratten en fusten staan op hun plaats. Nu nog even een handtekening op de afleveringsbon, dan is alles voor elkaar." Zonder de bon aan te nemen begint de kastelein direct over iets geheel anders. "Zeg, vertel eens.... hebben jullie nooit eens een kratje over op de vrachtwagen?" Chauffeur en bijrij der kijken elkaar vragend aan. Dit is één van de vele voorbeelden die op de bege leidende videoband worden getoond. "Het gaat daarbij niet om de reactie van de chauffeur. We willen stil staan bij het waarom van de vraag van de café-eige naar. Hij heeft waarschijnlijk een reden waarom hij op dat moment en op die ma nierdie vraag stelt", aldus de heerVoets. Het cursusboek wordt in vijf bijeenkom sten doorgenomen en afgewisseld met de praktijkvoorbeelden op de video band. "De voorbeeldsituaties diepen we verder uit door aan de deelnemers te vra gen wat er nu werkelijk wordt gezegd, wat daarmee wordt bedoeld en wat je daarbij voelt", zo vertelt Voets. "Wan neer we in kleine groepen daarover pra ten, blijkt dat een situatie vaak heel ver schillend wordt ervaren en er dus heel verschillend op wordt gereageerd. Het is de bedoeling om daarover hardop na te denken." Kwaliteitsgedachte Aandacht voor communicatie is niet nieuw. Sinds 1983 vormt het al een onder deel van een praktijkgerichte opleiding bij de Horeca Tap Service. Een jaar later is communicatie ook deel gaan uitmaken van het lesprogramma van de Commer cieel Technische Dienst in de horecage- bieden. "Dat is een cursusprogramma waarin ook onderwerpen als de biertap installatie en administratie aan bod ko men. Daaruit is in Alkmaar de vraag voortgekomen om ook voor chauffeurs en bijrijders een communicatieprogram ma te maken. Het past in de kwaliteitsge dachte zoals die in de gehele onderne ming opgang doet", aldus Voets. De nieuwe cursus zal in Alkmaar tot eind november duren. Daarna wordt beke ken of ook in de overige horecagebieden zal worden gestart. Dat kan echter niet direct omdat mensen opgeleid moeten worden om de cursus te kunnen leiden. Dezelfde opzet wordt sinds enkele jaren toegepast bij de opleiding van de CTD- monteurs in de horecagebieden. Met goed resultaat 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 11