G. J. van Soest Kinder en lamilie- excursies Een nieuwe algemeen directeur voor Heineken Nederland BV: In verband met het voornemen de heer drs. A. Oostra tot lid van de Raad van Bestuur te benoemen, heeft Heineken Nederlands Beheer meegedeeld de heer G.J. van Soest te willen benoemen tot algemeen directeur van Heineken Ne derland B.V. De heer G.J. van Soest (44 jaar) is op dit moment General Manager van de Mur phy Brouwerijen in Ierland. Hij is in 1983, na een internationale carrière bij bouwonderneming Bredero, in dienst gekomen van Heineken als directeur bij Murphy. De heer van Soest: "Ik kwam als een vreemde vogel bij Heineken bin nen en ik moet zeggen dat ik nog niet eer der voor een zó consument gerichte orga nisatie gewerkt hadDat vroeg zeker om een omschakeling van mijn kant. In de bouw- en ondernemingswereld wordt wat meer op de korte termijn gewerkt dan bij Heineken het geval is. Frappant vond ik bij mijn indiensttreding 5 jaar ge leden ook dat je als directeur onmidde- lijk bij het imago van Heineken betrok ken wordt. Was het bij Bredero zo dat het noemen van die naam nauwelijks reacties opriep, als ik de naam Heineken maar laat vallen dan roept dat zeer veel herkenning op! Dat komt natuurlijk omdat (bijna) ieder een het produkt kent. Als directeur van een Heineken-onderneming bén je deel van die uitstraling." De heer van Soest vertelt verder dat hij in de afgelopen 5 jaar "waanzinnig" enthousiast is gewor den voor de Heineken organisatie. "Ik heb met veel mensen van vooral concern en HTB mogen werken en de openhartige en vriendschappelijke wijze waarop iedereen met elkaar omgaat trof me vanaf het allereerste begin. Er is een grote onderlinge loyaliteit en zover ik het kan bekijken wordt er hard en goed ge werkt en is iedereen zeer kwaliteitsbe wust. Eén van de zeer belangrijke taken van het managerschap is het motiveren van mensen. Met de genoemde mentali teit ten opzichte van het werk, geloof ik in een prettige samenwerking met de Ne derlandse medewerkers." De heer van Soest is getrouwdheeft drie kinderen (21,19 en 12) waarvan er 2 al in Nederland studeren. "Ik zal Ierland mis sen In hart en nieren ben ik eigenlijk een buitenman die niet van het stadsleven houdt. De keltische cultuur spreekt me erg aan en ook van onze Ierse brouwerij zal het moeilijk afscheid nemen zijn. Ik heb hier elke dag met veel plezier ge werkt en ik hoop dat ik dat in Nederland ook zal doenEn het wennen aan de Ne derlandse maatschappij na 16 jaar bui tenland? "Noudat zal wel meevallenIk vertrouw erop me zo snel mogelijk thuis te kunnen voelen." In het najaar van 1987 en het voorjaar van 1988 zullen bij verschillende vestigingen da gen worden gehouden voor naaste familieleden en voor kinderen van werknemers. In Amsterdam zijn half oktober al vele medewerkers met partner en kinderen op be zoek geweest bij de brouwe rij. Ook in Zoetermeer wor den speciale dagen georgani seerd voor medewerkers met hun familieleden. In Den Bosch en Zoeterwoude wor den de familie- en kinderda gen apart gehouden. In het Bossche is al vaker een kin- der excursie georganiseerd.In Zoeterwoude zal het in de cember (kerstvakantie) en in februari 1988 (voorjaars vakantie) voor de eerste keer hoe we werken. Vandaar dat er in het vervolg jaarlijks fa milie- en kinderdagen, al dan niet gecombineerd gehouden zullen worden. De kinderex cursies worden gehouden voor jongeren in de leeftijd van 10 t/m 17 jaar. De data voor de familiedagen en kin derexcursies zijn: ZOETERWOUDE Familiedag Kinder excursie 12 nov. 1987 21 dec. 1987 15febr. 1988 DEN BOSCH Kinderexcursie 21,22, 23,24 dec. 1987 ZOETERMEER Familiedag 18,19,24,25 nov. 1987 gebeuren. Het is belangrijk dat ook kinderen weten waar hun vader of moeder werkt: onze medewerkers zijn er meestal trots op om bij Hei neken te werken en vertellen er thuis over. De verbonden heid met het bedrijf wordt vergroot door de familiele den en kinderen te laten zien Het idee is naar voren geko men uit het kwaliteitsproject. Medewerkers van de produk- tie-afdelingen kwamen met de suggestie een dergelijke excursie te organiseren. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 10