BIERTAPINSTRUCTIES BIJ MIDDELBARE HOTELSCHOOL: "Wij doen er bij Heineken alles aan om te zorgen dat er een goed produkt de poort uitgaat. Hoe het produkt uiteinde lijk aan de klanten wordt geserveerd, ligt voor een groot deel in handen van de laatste schakel, de horeca-ondeme- mer. Daarbij is een goed getapt pilsje in ieders belang, zo wel van de consument, de horeca-ondememer als van Hei neken zelf. Immers, goed tappen betekent een hoger rende ment, meer omzet." Zo ongeveer luidde de redenatie van vertegenwoordiger O. van Maanen uit het horecagebied Gelderland/Overijssel, toen hij het initiatief nam om met de directie van de Middelbare Hotelschool te Zwolle te over leggen over uitgebreide tapinstructies aan de eerstejaars leerlingen. Een investering in de toekomst De Middelbare Hotelschool te Zwolle, onderdeel van het Hanze College, is een van de tien middelbare hotelscholen in ons land. De leerlingen die deze beroepsopleiding volgen, vinden na hun stagejaar (in het 4e jaar van de opleiding) meestal een middenkader- of kaderfunctie in de (gro te) hotellerie of worden zelfstandig on dernemer. Ook in hun stagejaar maken zij al grondig kennis met de praktijk in de grotere en exclusievere hotels, in 60% van de gevallen in het buitenland. Prak tijkervaring in de kleine(re) horecabe drijven doen de leerlingen veelal veel eerder op, wanneer zij in de avonduren en weekends als bijverdienste in de plaat selijke horeca werken. Tapinstructies staan niet op het lesroos ter van de MHS Zwolle. Niet in theore tisch- en niet in praktisch opzicht. "In on ze school hebben we twee restaurants. Eén voor docenten en leerlingen en een voor externe relaties. We hebben slechts een kort aperitief, terwijl aan tafel hoofd zakelijk wijn wordt geserveerd. Onze bieromzet is daardoor veel te klein voor een tapinstallatie" licht directeur J.J. de Vries van de MHS toe. "Het ver richten van taphandelingen beperkte zich dan ook tot droogoefenen." Afnemer en doelgroep Tussen de hotelschool en onze brouwerij bestaat al vele jaren contact. Allereerst omdat de school behoort tot de doel groep van de afdeling Onderwijscontac- ten. De school heeft dan ook een uitge breid informatiepakket ontvangen met onder meer de diaserie over het brouw- proces en een pakket grondstoffen en halffabrikaten ter illustratie. Deze ko men ter sprake bij het vak Drankenken nis. In de tweede plaats omdat de school afnemer is van produkten uit het concer nassortiment. Daardoor is er regelmatig contact met vertegenwoordiger Van Maanen. Samenwerking met bedrijfsleven Het was bij een van die contacten dat Van Maanen voorstelde de door Onderwijs- contacten toegestuurde tapinstructiefilm '(S)tappen met IJf', die tot dan toe nog niet was vertoond, effectiever te gebrui ken. Een voorstel dat door de heer De Vries van harte werd toegejuicht. "Ik vind het een goede zaak dat bedrijfsle ven en onderwijs contacten met elkaar onderhouden, zaken op elkaar afstem men. Zo werken wij bijvoorbeeld al 2 a 3 jaar met de firma FrikiOp onze school hebben we nu diverse recepten met kal koen, een produkt dat doorgaans alleen met kerst wordt gegeten, op het menu staan. Datzelfde geldt voor visproduk- ten die niet zo bekend zijn en nog niet al gemeen geaccepteerd zijn. Daartoe werken we samen met de visafslag van Urk. Zo voorzie ik ook positieve gevol gen van de samenwerking met Heine ken. Onze leerlingen vergaren kennis die ze anders niet gehad hadden, en voor Heineken levert het onder meer naams bekendheid op, die mogelijk later z'n vruchten af zal werpen." Extra les in eigen tijd Het voorstel van de heerVan Maanen be helsde meer dan alleen de vertoning van (S)tappen met IJf. Het omvatte ook bier tapinstructies en -ter afsluiting- biertap wedstrijden. De leerlingen van de 5 eer- steklassen van de middelbare hotel school reageerden enthousiast. Hoewel de instructies na schooltijd werden gege ven, was er vrijwel niemand die deze les sen wilde missen. Heineken: brouwerij met service Samen met de chef technische dienst van het horecagebied, de heerW. Stolte, ver zorgde de heerVan Maanen deze aparte 'lessen'. "Voor de werkelijke biertapin structies hield ik eerst een inleiding over Heineken zelf' vertelt de heerVan Maa nen. "Wie en wat is Heineken, waarom doet Heineken dit en over welke steun en servicediensten beschikt de brouwe rij." Daarnaast wees hij erop hoe belang- 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 8