Nieuw kantoorpand bij De Vlieger-Verdonk Wagenpark in Almelose drankenhandel gemoderniseerd Een toost op het nieuwe pand door (vd.n.r.) hoofd horecage- bied Meijboom, commercieel directeur Combée, burger meester Putten en C.H.J. van der Kroon (chef expeditie ma gazijn). Op 18 juni is het nieuwe kan toorgebouw van dranken groothandel De Vlieger-Ver donk in Middelburg onder grote belangstelling ge opend. Burgemeester Chr.G.J. Rutten verrichtte, gesteund door K.B. Meijboom (hoofd horecage- bied West-Brabant/Zeeland) de officiële openingshande ling op traditioneel Zeeuwse wijze. Gezeten in een rijtuig met paard probeerde hij te vergeefs als ringrijder de ring te steken waaraan de sleutel hing die toegang gaf tot het nieuwe pand. De dranken groothandel, die alle afne mers in Midden- en Noord- Zeeland belevert, was toe aan uitbreiding en vernieu wing van de kantoorruimten. De afdeling expeditie is nu verhuisd van het krappe kan toor in het magazijn naar het nieuwe gebouw. Ook de afde ling commercie heeft, na ja renlang in een tot kantoor omgebouwd woonhuis te hebben gezeten, haar intrek genomen in de nieuwe behui zing. De verkoop binnen dienst en het archief van het Zeeuwse deel van het horeca- gebied West-Brabant/Zee land hebben zich vanuit Bre da ook in Middelburg geves tigd. Het nieuwe kantoorge bouw staat op de plaats van het oude woonhuis. Door alle administratieve en commer ciële ruimten onder één dak te brengen, verloopt vooral de communicatie een stuk ef ficiënter. De afdeling reclame service van Heineken zorgde met veel 'toeters en bellen' voor een waar feest. Onder muzikale begeleiding van de Heineken Fanfare werd bur gemeester Rutten in de oude HeinekenT-Ford opgehaald van het stadhuis.Tijdens de officiële opening bood de heer Meijboom burgemees ter Rutten een tandem aan, bedoeld voor de kinderen van het zwakzinnigeninsti tuut Vijvervreugd in Middel burg. Na de opening vond er een drukbezocht open huis plaats. 16 juni werden bij de concern drankenhandel Dinkel Regge te Almelo door de plaatselijke dealers drie nieu we vrachtwagens afgeleverd. Het betrof hier een enigszins bijzondere gebeurtenis om dat de wagens op een aantal punten afwijken van de tot nu toe gangbare types. Voor het stadswerk en de serviceritten kreeg Dinkel Regge een 3,5 tons Mercedes met rekop- bouw. De twee andere wagens beho ren tot de nieuwe serie be drijfswagens die Daf in het voorjaar heeft geïntrodu ceerd. Zij hebben o.a. een ge wijzigde cabine met comfor tabeler interieur en ze zijn uit gerust met een krachtiger 180 PK turbo) motor. Daar naast kwam het nog niet eer der voor dat een concern drankenhandel wagens met rolzeilen in gebruik nam. Ze ker niet met de rolzeilen die elektrisch bediend worden, zoals die door de afdeling be- drijfsoutillage horeca teza men met het carrosseriebe- drijf zijn ontwikkeld. De zei len dienen om de produkten tegen onder meer regen en bevriezing te beschermen. Hun elektrische bediening maakt het werk voor de me dewerkers van Dinkel Reg ge lichter en gemakkelijker. Bovendien zijn de Dafs uitge rust met een laadklep. Daar door kan het rolcontainer- en palletvervoer in deze con cerndrankenhandel zijn intre de doenDe kleinste wagen is voorzien van Hoppe-recla- me. Van de twee grotere rijdt er een in Heineken-kleuren, de andere in Amstel-uitmon- stering door Almelo en omge ving. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 7