Donderdag 11 juni vond een kleine plechtigheid plaats bij een van de vatenleveranciers van Heineken, de firma Cornet te Mechelen België). Dit gebeurde ter gelegenheid van het feit dat Cornet het 1- miljoenste 50-litervat, dat in de loop der jaren door het Heineken concern is gekocht, heeft geproduceerd. Op de foto ziet u de over handiging van het miljoenste vat door de heer N. de Vogel, directeur worden uitgevoerd. Behalve de inge bouwde tapstang had het nieuwe vat nog een aantal andere voordelenZoals de ci lindrische vorm, de zichzelf sluitende bier- en koolzuurklep op het moment dat het fust werd afgeslagen en de standaard inhoudsmaat van 50 liter. Deze tezamen maakten de nieuwe vaten geschikt voor automatische handling op de brouwerij Korte tijd later, op 2 september 1967, werd in Rotterdam Heineken's eerste au tomatische fustencolonne in gebruik ge nomen "Ik vind dat Heineken destijds een heel goede beslissing heeft genomen" zegt de heer Doelman"Nog steeds functioneert het in '67 geïntroduceerde systeem tot volle tevredenheid. Ook op het toen ge kozen materiaal is niets aan te merken. Roestvrijstaal is een bier-vriendelijke verpakking. Roestvrijstaal en bier heb ben geen invloed op elkaar, het is sterk, het vergt weinig onderhoud... Kortom, er zijn geen zwaarwegende redenen om over te gaan op een ander vatbiersys- teem. Uiteraard zijn er in de loop der ja ren tal van verbeteringen aangebracht, maar het systeem is in principe nog het zelfde." Dat de vaten en tapstangen een lange levensduur hebbenblijkt wanneer de heer Doelman vertelt dat nog altijd vaten en tapstangen in gebruik zijn, die dateren uit 1967. Horeca Niet alle landen zijn in de zestiger jaren overgestapt op het toen in zwang geraak te fustbiersysteem. Engeland, een land waar bier vooral in de pubs wordt ge dronken, introduceerde het systeem als eerste. Nederland volgde al spoedig daarna. Duitsland en de Verenigde Sta ten zijn echter voorbeelden van landen waar men pas de laatste jaren op grote schaal overgaat tot dit systeem. In Nederland drinken we vooral 'thuis'. Dat wil zeggen: 69% van het Heineken en Amstel bier dat we drinken, komt uit fles en blik. Het resterende percentage komt op rekening van de tap. De tapbier- afzet is de laatste tien jaar vrij constant, zo blijkt uit cijfers van de afdeling marke ting onderzoek. In de jaren daarvoor was dat geheel anders. Tussen 1962 en 1976 verdubbelde de verkoop van fust bier zich. Dit gold zowel voor de totale Nederlandse biermarkt als voor de afzet van Heineken en Amstel fustbier. Sinds dien is de afzet nauwelijks meer geste gen. Het tapbier neemt vooral in de hore ca een belangrijke plaats in. Van alle hec toliters Heineken bier die vorig jaar in de horeca werden uitgeschonken, kwam 65 procent uit de tap. Voor Amstel was dit 80 procent. Getapt uit een verpakking die er in principe nog hetzelfde uitziet als op het moment van introductie, twintig jaar geleden! van Cornet (links) aan ir. B.A. Horstman, directeurproduktie van Heineken Nederland. Op de tafel tevens enkele fonkelnieuwe mini- vaatjes, die door de firma Cornet werden aangeboden aan de heren Horstman, ir. A.H. Stomp (directeur centrale inkoop HTB) en B.A. Mense van centrale inkoop. Ingebouwde tapstang Van de constante tapkwaliteit verzeker de de brouwerij zich door fusten in ge bruik te nemen met een ingebouwde tap stang. Daardoor was het gebruik van mo gelijk niet steriele steekstangen bij de ho recabedrijven voortaan uitgesloten. Voor de afnemer was het nieuwe sys teem prettiger, omdat het aanslaan van een fust nu van een tamelijk omslachtige handeling werd teruggebracht tot een handeling die in een handomdraai kon van een horecazaak de behendigheid van de kastelein bij het aanslaan van fus ten kon aflezen... Maar het was natuurlijk niet alleen om deze reden dat Heineken in augustus 1967 als eerste Nederlandse brouwerij een nieuw systeem introduceerde. "Dit betekent een vooruitgang op het gebied van het fust zelf, van het gebruik ervan door de horeca-afnemer èn van de ver werking op de brouwerij. De wens het dienstbetoon aan de klant op te voeren heeft centraal gestaan. Daarnaast willen we verzekerd zijn van een constante tap kwaliteit bij het serveren van ons pro- dukt in horecabedrijven en tevens de mogelijkheid benutten van een geheel geautomatiseerde produktiegang op de brouwerij" lezen we in een Vers van 'tVat uit 1967. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 4