Personeelsblad van Heineken 2 Inhoud en colofon 3 Fustbiersysteem in 6 Spoelkeuken Zoeter woude verbouwd 7 Kantoorpand De Vlieger Verdonk geopend; Wagenpark Almelo gemoderniseerd 8 Biertapinstructies en -wedstrijden bij Middelbare Hotelschool Zwolle 10 V erenigingsacti viteiten 12 GWN-Reclamezuil 13 Montecillo beste Rioja; Royal Club-smaken aange past 14 Het Heineken Pensioenfonds stelt zich voor 15 Pepsi-Cola en Seven- 16 Amstel Gold: een bier waar je u tegen zegt 18 Goed kan beter - 20 Ludieke schutting voor kantoor AAVet; Tapkoelkast: uniek systeem voor horeca; 22 Overplaatsing Amster damse medewerkers verloopt volgens plan 23 Eén uit 6-duizend: 24 Amerikaanse Van Munching vertegenwoor digers maken kennis met Heineken in Nederland 25 Fotoclub Heineken Rotterdam 26 Ideeënbus Kroniek 28 Proost 30 Drankenhandel Havenstad verhuist; Hulpverleningswedstrijd in 31 Vatvaria HET LEZEN WAARD Pensioenbreuk, franchisebedrag, part nerpensioen: voor velen zijn dit slechts vage termen. Hoe het precies met het pensioen geregeld is, is vaak ook on duidelijk. Niet dat we daar wakker van liggen, want de datum van pensione ring is nog zóver weg... En wie dan leeft, wie dan zorgt.Toch is het een on derwerp dat belangrijk genoeg is om onder de aandacht te worden ge bracht. Daarom starten we in dit num mer van Vers van 'tVat met een reeks artikelen waarin het 'pensioen1 cen traal staat. Allereerst stellen we u voor aan het Heineken Pensioenfonds. Zie daarvoor pagina 14 Nederland aangepast Up één jaar samen campagne in Zoeterwoudse produktie Seven-Up heeft nieuwe reclamecampagne C. van Leeuwen uit Zoeter- woude Den Bosch 38e jaargang nr. 7 Juli 1987 Verschijnt 12 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814288 Bij de voorpagina Een wonderlijk voertuig voer onlangs over de Weipoortse Vliet, het water dat het Zoeterwoudse bedrijfsterrein doorsnijdt. Het was een zogenoemde 'peurbak', bemand door de bedrijfsbrandweer. Zie ook pagina 28. Bij de achterpagina Een advertentie uit de Haagsche Post van 2 augustus 1919, ons toege stuurd door mevrouw Bosch-de Vries uit Ensche de. Redactie: Hella Schoonveld (hoofdredactrice) Yvonne van Stek-Sanders Arthur Schiphorst Redactiecommissie: Drs. A.C. Redelé R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J.Valens Correspondenten: Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: C.Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw.Y.C.M. Peeters Zoeterwoude: Mw. B.F. Valdink Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 2