Amerikaanse vertegenwoordigers brengen bezoek aan Nederlandse exportafdelingen Het gezelschap bij de Barre Molen in Zoeterwoude. Bij de inzet: enkele van de gasten tijdens de rondleiding in Den Bosch. Onlangs bracht een gezelschap van 13 vertegenwoordigers van de Heineken- importeur in de Verenigde Staten, Van Munching Co., een zes dagen durend bezoek aan ons land. Het betrof hier ver tegenwoordigers die in het afgelopen jaar goede verkoopresultaten hadden ge boekt en die -op een na- nog niet eerder in Nederland waren geweest. Het be langrijkste doel was uiteraard nadere kennismaking met Heineken. Uitvoeri ge rondleidingen door de Bossche- en Zoeterwoudse brouwerij vestigingen stonden dan ook op het programma. Het gezelschap toonde zich zeer geïnteres seerd, vooral bij het zien van de bottellij- nen waar de voor de V.S. bestemde blik ken en flessen worden afgevuld. Hoe die flesjes worden gemaakt konden de Ame rikanen zien bij de Verenigde Glasfabrie ken in Leerdam. Natuurlijk werd het nuttige met het aan gename verenigd. Bijvoorbeeld in de vorm van een rondvaart door de Rotter damse haven, van waaruit de containers met Heineken naar de Verenigde Staten worden verscheept. Tevens was er een bijeenkomst georganiseerd in een ont vangstruimte van de Amsterdamse brou werij. Daarbij waren namens de Raad van Bestuur de heren A.H. Heineken en R. van de Vijver aanwezig, terwijl ook de heren J. van der Zee (directeur export), G.R. Habbershaw (coördinerend direc teur Noord-Amerika en Caraïbisch ge bied), en Tj.J. Jellema (hoofd export transport afdeling) de ontvangst bij woonden. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 24