Er wordt voor iedereen een werkplek gevonden OVERPLAATSINGEN VERLOPEN VOLGENS PLAN In september 1986 maakte de directie van Heineken Neder land B.V. bekend dat de sluiting van de brouwerij aan de Stadhouderskade definitief doorgaat. Als uiterste datum van sluiting is 1 januari 1989 genoemd. De produktiecapaci- teit wordt overgenomen door Zoeterwoude. Uit het sociaal plan dat naar aanleiding van dit besluit is opgesteld, komt duidelijk naar voren dat er geen gedwongen ontslagen zul len vallenAlle medewerkers worden overgeplaatst naar an dere vestigingen, behalve degenen die, op basis van de Ro- wor op 57V2 -jarige leeftijd het bedrijf verlaten. Het gaat om ongeveer 200 overplaatsingen. Het is nu 10 maanden later: hoe staat het met de overplaatsingen? Een vraag die we gesteld hebben aan de heren ir. C. Bremer, bedrijfsleider A/Hel en H, te Winkel (personeelszaken). De heer Bre mer: "Het gaat in totaal om 200 over plaatsingen. In september 1986 werkten in Amsterdam nog 270 mensenDe ge middelde leeftijd van onze Amsterdam se brouwerij medewerkers is relatief hoog. Daardoor komt een betrekkelijk groot deel in aanmerking voor een SlVi- jarigen regeling. Een deel van de mede werkers is door natuurlijk verloop afge vloeid. Gesprekken om belangstelling te peilen De heer Te Winkel: "Nadat bekend werd dat de sluiting definitief door zou gaan, zijn er individuele gesprekken geweest met alle personeelsleden. De interviews waren bedoeld om de belangstelling te peilen. Ook zijn er voorlichtingsbijeen komsten geweest om de ROWOR (Re geling Overplaatsing Wegens Organisa torische Redenen) toe te lichten." Verhuizen of pendelen Te Winkel vervolgt: "De problemen die tevoorschijn komen hebben veelal te ma ken met de woonplek en de werkkring van de vrouw. Als je bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland of in Flevoland woont en je wilt niet verhuizen dan is pendelen de enige mogelijkheid maar wel een dagelijkse opgaaf. Verhuizen be tekent vaak dat de partner zijn of haar baan moet opgeven, geen aangename oplossing." Positieve uitstraling In september 1986 is de eerste groep be staande uit 15 mensen al naar Zoeter woude gegaan. Dat deze groep mede werkers tevreden of zelfs enthousiast zijn over hun nieuwe werkplek heeft een positieve uitstraling naar twee kanten. De nog over te plaatsen medewerkers krijgen op deze manier een goede indruk van wat hen te wachten staat. Ook de be drijfsleiding in Zoeterwoude heeft een goede indruk kunnen krijgen van de op leiding en ervaring van de Amsterdamse medewerkers. Bremer: "De meeste mensen die nu nog in Amsterdam werken weten al waar ze geplaatst worden en vaak ook al welke functie er voor hen in het verschiet ligt. Nu, juli 1987, is er nog een beperkt aantal mensen waarvoor een plaats moet wor den gezocht. En gezien de tijd die we daarvoor nog hebben, verwachten we dat dat nauwelijks problemen geeft. Het gaat hierbij vooral om mensen die zeer vakbekwaam zijn. In Zoeterwoude zijn de voor deze vakbekwame mensen ge schikte functies echter al opgevuld door andere, goed opgeleide mensen." Aan opleiding wordt veel gedaan Te Winkel: "Aan (her-) opleiding wordt veel gedaan. Mensen volgen individueel cursussen, maar ook in groepsverband worden cursussen speciaal voor A/Hel- medewerkers gegeven. Een voorbeeld daarvan is de meet- en regelcursus die met goed resultaat door 15 Amsterdamse medewerkers uit de brouwafdeling is ge volgd. In het najaar van 1987 start voor dezelfde groep in Amsterdam nog een cursus microbiologie." Introductiedagen als "ijsbrekers" Naast de individuele gesprekken en de voorlichtingsbijeenkomsten over de RO WOR heeft iedereen de gelegenheid, hetzij individueel, hetzij in groepsver band (beide kan ook), kennis te maken met de toekomstige werkplek en colle ga's. Te Winkel: "Een enkeling is overge plaatst naar Vrumona, naar Den Bosch of naar het hoofdkantoor aan het Wete ringplantsoen. Die mensen zijn individu eel ontvangen. Omdat de meeste mede werkers naar Zoeterwoude zullen gaan. zijn daar introductiedagen georgani seerd. Daarvoor zijn de partners ook uit genodigd. Zo'n introductiedag neemt meestal dat laatste beetje reserve weg: de meesten komen enthousiast terug." Bremer: "We zijn tevreden met de gang van zaken tot nog toe. Het verloopt goed en zowel door de interviews als de intro ductiedagen wordt heel wat onzekerheid weggenomen. Ook de Begeleidingscom missie, waarin vertegenwoordigers van elke discipline binnen het bedrijf zitten, evenals mensen van de ondernemings raad werken positief mee aan de sluiting en overplaatsing en alle problemen die daarbij om de hoek komen kijken." Introduciiedagen voor medewerkers van Alhel waar ook Zoeterwoudse collega's bij aanwe zig zijn. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 22