de eigen chef in het kort verteld waarom Heineken bezig is met een kwaliteitspro ject. Daarna werd een speciaal voor - en door - Zoeterwoude gemaakte video ver toond die net als het totale project "Goed kan beter" heet. Betrouwbaarheid, betrokkenheid, zorg zaamheid In de video wordt benadrukt dat Heine ken - en ook de brouwerij-afdelingen van Zoeterwoude - het goed doen. Dat ieder een wel eens fouten maakt, maar dat er goed en positief gewerkt wordt. Maar waar het goed gaat, kan het beter! De boodschap van de video is dat een bedrijf niet kan draaien zonder mensen. Daar om is het van groot belang dat mensen oplettend zijn, betrokken bij het werk. dat collega's elkaar vertrouwen, dat de bureaucratie verminderd wordt en dat de informatie-uitwisseling, de onderlinge communicatie verbetert. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd wat er bedoeld wordt met de termen "betrouwbaarheid, be trokkenheid en zorgzaamheid". Termen die trouwens steeds terugkomen in het kwaliteitsproject. Luchtballonnenspel Tijdens de bijeenkomsten werd het "luchtballonnenspel" gespeeld. Het luchtballonnenspel komt er op neer dat de groep, zittend in een luchtballon die hoe belangrijk het is om informatie wel uit te wisselen, te luisteren en je mening te geven. Ook de wijze van met elkaar omgaan komt hierbij duidelijk naar vo ren. De heer J.A. Schiphorst, medewer ker van de plaatselijke personeelsdienst Zoeterwoude: "Afdelingen die al bezig zijn met structureel werkoverleg, die ge wend zijn om met elkaar te overleggen, pakken dat anders aan dan groepen waar werkoverleg nog moet worden inge voerd. De mensen van de afdelingen, waar nog geen werkoverleg is ingevoerd, namen in het spel veelal een afwachten de houding aan. Men vertrouwde erop dat de "baas" wel met een oplossing zou komen. Je merkt ook dat medewerkers van de produktie-afdelingen erg op resul taat gericht zijn.Terecht, want het rende ment is erg belangrijk. Maar bij dit spel gaat het juist niet om het resultaat maar om de wijze van overleg." Veel suggesties Na de video en het spel werd er per groep gediscussieerd over mogelijke verbete ringen. Er kwamen - en komen - erg veel suggesties binnen, variërend van techni sche zaken, verbetering onderling over leg, verbetering werkkleding, tot ver mindering van administratieve procedu res. Alle ideeën en suggesties worden op prikborden gehangen zodat iedereen ze kan zien. Het is de opzet dat zoveel mo gelijk suggesties in de "lijn", door de af deling zelf worden aangepakt. De pro- /rijbfijvende zaak" door een mankement langzaam hoogte verliest en in zee dreigt te storten, moet beslissen welke ballast het eerst over boord gegooid moet worden. Iedereen maakt eerst voor zichzelf een keuze. Maar er zitten 15 mensen in de luchtbal- lonmand en zij hebben allemaal een ei gen mening hierover. Daarom moet over legd en onderhandeld worden om de groepsrangorde te bepalen. En om dat overleg en die onderhandelingen gaat het bij dit spel! De achterliggende bedoeling van het spel was medewerkers te laten ervaren jectgroep houdt daarbij de vinger aan de pols. Mensen hebben invloed op produkt Ir. H. Kloek, bedrijfsleider, over deze aanpak: "De video "Zo werken we toch niet bij Heineken" kwam voor ons op een goed moment. De afgelopen jaren hebben we heel hard gewerkt aan de ver hoging van onze produktie. We hebben onze rendementen verhoogd en onze verliezen doen dalen. Onze acties waren puur gericht op het produkt maar daarop hebben mensen een directe in vloed. We stellen nu de kwaliteit van ons Aan het eind van de voor lichtingsbijeenkomsten kreeg iedereen een kubusje mee waarop de woorden betrou wbaarheid, betrok kenheid en zorgzaamheid staan. Een kubus om aan te geven dat alles uit kleine deeltje bestaat die samen een groot geheel vormen. werk centraal. Nü gaat het om de dienst baarheid voor elkaar, nü gaat het om de dienstverlening, de service. Het klantge richt denken komt in een produktie-afde- ling niet vanzelfsprekend op de eerste plaats: we merken weinig van de uitein delijke consument. Maar onze medewer kers zullen zich ervan bewust moeten worden dat we wèl klant van elkaar zijn en dat onderlinge communicatie daarbij erg belangrijk is." Positieve benadering "We hebben met opzet voor een positie ve benadering gekozen. Want het gaat goed met de brouwerij, maar het kan nog beter. Kwaliteitsverbetering, meer dienstverlening is géén vrijblijvende zaak. We stellen dat iedereen er wat aan moet doen, moet meedenken. Betrouw baarheid, betrokkenheid en zorgzaam heid zijn daarom de leidraad.We hebben de introductie nu achter de rug. Veel sug gesties zijn al bekeken en in sommige ge vallen zijn verbeteringen aangebracht. Niet in alle gevallen is een idee uitvoer baar, maar dat wordt dan wel verteld aan de indiener. Alle afdelingen zijn druk be zig met hun doelstellingen en kwaliteits plannen. Het is onze opzet - ons ideaal zou je kunnen zeggen - om dc ingedien de kwaliteitsvoorstellen terug te brengen tot nul. Daarbij moet je er wel zeker van zijn dat de lijn het opvangt. Dergelijke voorstellen moeten door de afdeling zelf, door de lijn, behandeld worden en niet via kwaliteitsacties boven tafel ko men. Lukt dat, dan zijn we een eind op weg naar een open communicatie." Hoe verder Kloek: "We moeten ons allemaal realise ren dat het kwaliteitsproject géén een malig gebeuren is. Het gaat, en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, om de manier waarop we met elkaar omgaan en de wijze waarop we samenwerken om tot een goed resultaat te komen. Belangrijk is dat niet alleen het kader informatie geeft en met voorstellen komt, maar dat alle medewerkers met voorstellen ko men en eventuele problemen aandra gen. Het uitwisselen van informatie moet van twee kanten komen. Iedereen, van hoog tot laag, moet openstaan voor de mening van een ander en er ook daad werkelijk iets mee doen." Wisselende samenstelling projectgroep In het najaar zal de projectgroep in z'n huidige vorm worden opgeheven. Om het project "Goed kan beter" een nog grotere bekendheid te geven en óók om de vooral ondersteunende en sturende rol van de projectgroep te verduidelijken zal de samenstelling van de groep per kwartaal wisselen. Steeds zullen twee projectgroepleden per kwartaal vervan gen worden door twee andere medewer kers. Meer mensen, en dus niet alleen de afdelingschefs, zullen gevraagd worden een periode mee te draaien in de project groep. Op deze manier zullen steeds fris se ideeën in de groep komen. Ideeën, die startpunt zijn van nieuwe acties. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 19