Pepsi Cola en Seven-Up één jaar samen Op 14 juli was het een jaar ge leden dat Pepsi-Cola Interna tional de frisdrankenprodu cent Seven-Up overnam. De overname maakte Pepsi tot de op één na grootste fris drankenleverancier in de we reld. De verandering is voor de consument nauwelijks merkbaar geweest. De fles sen Pepsi en 7Up staan op de zelfde plaats in de winkel en de advertenties zijn nog steeds totaal verschillend. Na een jaar van samenwerking dringt zich dan ook de vraag op waarom de Pepsi-organi- satie 7Up heeft ingelijfd en voor wie de overname dan wèl gevolgen heeft. Om op deze en andere vragen een antwoord te krijgen zijn we bij de heer R. Overgaauw te rade gegaan. Hij is commer cieel directeur van Vrumona in Bunnikvan oudsher botte laar en leverancier van Pepsi- Cola èn 7Up. Vrumona levert een aantal ei gen merken en drie zoge naamde licentiemerken. De eigen merken als Royal Club, Sisi, B3 en Sourcy zijn in Bun- nik ontwikkeld en worden daar door Vrumona gefabri ceerd, gebotteld en verkocht. De licentiemerken Pcpsi-Co- la, 7Up en Rivella zijn daar entegen geen eigendom van Vrumona. Het krijgt het con centraat aangeleverd en mag de vermaarde frisdranken R. Overgaauw: een belangrijke stap in de toenemende concur rentiestrijd in de frisdrankindustrie..." daarmee produceren, botte len en verkopen. Voor Vru mona betekent dat de ver koop van twee topmerken in de meest verkochte fris dranksmaken cola en lemon- lime. Samen sterker PepsiCo-lnternational, de moederorganisatie van Pep si-Cola, behoort met een jaar omzet van 9,3 miljard in 1986 tot de grootsten in de frisdrankindustrie. De we reldwijde produktie van Pep siCo is met de overname van 7Up met 21 procent gestegen tot 102 miljoen hec toliter frisdrank per jaar. "Een belangrijke stap in de toenemende concurrentie strijd in de frisdrankindus trie", aldus de heer Overgaauw. Volgens de Vru- mona-man ligt daar een van de belangrijkste redenen voor de overname. "PepsiCo had naast Pepsi-Cola een toonaangevende lemon-lime drank nodig om te kunnen concurreren met dc Coca-Co- Ia organisatie. De achter stand die PepsiCo in de le mon-lime dranken had ten opzichte van Coca-Cola die het merk Sprite voert, is in één klap omgezet in een voor sprong. Het is het idee van sa men sta je sterker, zo conclu deert Overgaauw. Een tweede voordeel is dat 7Up nu eigendom is van een onderneming die zeer sterk georiënteerd is op de interna tionale frisdrankenmarkt. Voor Vrumona zijn de gevol gen niet zo ingrijpend, ook al zullen in de komende jaren de produktie-marketingstra- tegiën van 7Up meer worden afgestemd op die van Pepsi. "Vrumona krijgt in ieder ge val te maken met een nog ster kere Pepsi en 7Up waardoor wij samen met Royal Club, SisiB3 en Sourcy een nog be ter en compleet merken-as- sortiment kunnen aanbie den", aldus de heer Over gaauw die de toekomst met veel vertrouwen tegemoet ziet. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 15