Begint het goede leven bij 65? Mogen we even voorstellen? Hoe het met mijn pensioen geregeld is? Ik lig er (nog) niet wakker vanDaar denk ik nu nog niet aanHet zal wel goed geregeld zijn. Wie dan leeft, wie dan zorgt. V.l.n.r. Op de voorgrond T. de Jong, C.S. Schilpzand, mw. H.M. Plug-Overbeek, mw. K. van Beest, D. Lemette. Daarachter J.E.S. v.d. Meer, J.G. Jansen, mw. H.G. Cats. Geheel achteraan J. A.D. Witbraad, H.A. de Nennie. Afwezig: J. Renqvist. Reacties die gegeven worden als je men sen vraagt of ze weten hoe hun pensioen geregeld is. Pensionering is voor de meesten iets dat heel ver weg lijkt. Voor al jonge mensen zullen bij indiensttre ding bij Heineken niet in eerste instantie aan hun pensioenrechten denken. Ter men als pensioenbreuk zijn voor velen een vaag begrip. Wat oudere mensen lo pen met een vage gedachte in hun hoofd dat het wel eens tijd wordt om zich te ver diepen in hun pensioenregeling. Want de pensioneringsleeftijd lijkt ver weg als je 20 bent. maar komt snel dichterbij als je de 50 gepasseerd bent. In een serie artikelen inVers van 'tVat zal geprobeerd worden de -ingewikkelde- pensioenmaterie uit te leggen. "Wat doet het pensioenfonds" is een van de eerste vragen die we proberen te beantwoor den. Sommige zaken zullen bekend zijn; andere feiten zullen wellicht nieuw voor u zijn. In de komende maanden inVers van 'tVat veel over pensioen en A.O.W., pensioenbreuk, ontgroening en vergrij zing, pensioen enVUT, franchisebedrag, partnerpensioen enzovoorts. Eigen pensioenfonds Heineken heeft een eigen pensioen fonds. Bij de meeste grote bedrijven is dat het geval. Andere hebben de pen sioenrechten van hun werknemers on dergebracht bij een fonds, dat per be drijfstak opereert, of bij een levensverze keringsmaatschappij Was het heel vroe ger nog zo dat ondernemingen het geld voor het pensioen van de werknemers in eigen bedrijf konden beleggen, met alle risico's van dien, tegenwoordig is het wet- Het Heineken Pensioenfonds en de mensen die er werken. Het adres van het Heineken Pensioenfonds is: Postbus 28,1000AA Amsterdam. Telefonisch is het Pensioenfonds te bereiken onder nummer 020-702159. telijk verplicht om de geldmiddelen bui ten het bedrijf onder te brengen. Een van de door de wet gegeven mogelijkhe den is de oprichting van een eigen pen sioenfonds. Het Heineken Pensioen fonds is daar een voorbeeld van: het is een zelfstandig ondernemingspensioen fonds met een eigen bestuur. Meer dan 6500 medewerkers nemen op dit mo ment actief deel aan het fonds terwijl het aantal gepensioneerden de 1800 bena dert. Daarnaast zijn bij het pensioen fonds ook de premievrije pensioenrech ten van zo'n 2200 ex-werknemers verze kerd. De opneming in de Heineken Pen sioenfondsregeling gebeurt op minimaal 25-jarige leeftijd, zowel voor vrouwen als mannen. Komt iemand na z'n 25ste bij Heineken werken dan wordt er een korting toegepast. Daarover in een vol gend nummer meer.De pensioenleeftijd is per januari 1986 gelijk getrokken en is 65 jaar voor iedereen die na die datum bij Heineken is komen werken. De taak van het Heineken Pensioen fonds is uitvoering van de pensioenrege ling zoals die in het reglement staat. An ders gezegd: ervoor te zorgen dat de door de werkgever toegezegde pensioe nen ook daadwerkelijk worden uitge keerd. Voor de deelnemers in het Pen sioenfonds wordt in principe pensioen opgebouwd op basis van 40 dienstjaren. Dat houdt in dat na 40 jaar iemand een bepaald pensioen krijgt. De premie die de werkgever betaalt aan het pensioen fonds is afhankelijk van de totale salaris sen van de deelnemers. Beneden een sa laris van 64.550,-,de maximum grens van de A.O.W. (per 1-1-1987), hoeft een werknemer géén premie te betalen. Ver dient iemand méér dan 64.550,-, dan verhaalt de werkgever Heineken) een deel van de premie op de werknemer. Met andere woorden: dan betaalt de werknemer mee. Die bijdrage is een per centage van het deel van zijn salaris dat boven de genoemde grens uitkomt. Doelstelling van onze pensioenregeling is een pensioeninkomen dat, inclusief de A.O.W.- of A.W.W.- uitkering, de pen- sioentrekkende in staat stelt zijn of haar niveau van welvaart te handhaven. Hoe A.O.W. en Pensioen op elkaar inwer ken daarover de volgende maand meer. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 14