Heineken schenkt 30 computer leslokalen Op donderdag 21 mei werd in aanwezigheid van de staatsse cretaris van Onderwijs, mevrouw N. Ginjaar-Maas, door de heer G. van Schaik, vice-voorzitter van de Raad van Be stuur, namens Heineken de 5.000ste NIVO-school- compu ter aangeboden aan het Niels Stensen College in Utrecht. De heren M. Sjamaar (rector Sternen College), G. van Schaik en staatssecretaris Ginjaar rijden de 5000ste computer bin nen. Diana van 't Schip (midden) heeft zojuist een tekening aan de heer Van Schaik aange boden. Staatssecretaris Ginjaar-Maas achter de computer. zakelijke inhaalprogramma mee te beta len. Niet alleen omdat het tot de maat schappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf zou behorenmaar vooral om dat achterstand de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven in ge vaar brengt. De heer Van Schaik gaf te kennen dat Heineken, naast de adoptie van 30 scholen, waaronder het Niels Stensen College, bereid is - wanneer daar belangstelling voor is - mee te hel pen bij de opleiding van informatica do centen. Uniek project Mevrouw Ginjaar-Maas (staatssecreta ris Onderwijs) noemde het N1VO een uniek project doordat zowel bedrijfsle ven, onderwijs als overheid er in deelne men en hoopte dat nog veel bedrijven het project willen sponsoren. Na de (symbolische) overhandiging van de 30 computerleslokalen bood Diana van 't Schip, dochter van een Heineken- medewerker, een tekening aan de heer Van Schaik aandie een plaats zal krijgen in het kantoor van Heineken Nederland te Zoeterwoude. Wat is het NIVO-project? Het NIVO- project is een samenwerkingsproject van de onderwijswereld, de overheid en het bedrijfsleven. NI VO staat voor: Nieuwe Informatietechnologie in het Voortgezet Onderwijs. Het doel van de NI VO is een impuls te geven aan de informatietech nologie op" de LBO-, MAVO-, HAVO- en VWO-scholen in Nederland. Het pro ject is een samenhangend geheel van na scholing, apparatuurverstrekking en pro- grammatuur-ontwikkeling. De overheid draagt 47 miljoen gulden aan het project bij. Men hoopt dat het bedrijfsleven be reid zal zijn 113 miljoen gulden ter be schikking te stellen. Heineken heeft met het aanbieden van 30 computerlesloka len hiervan 1,5 miljoen gulden voor z'n rekening genomen. Waarom draagt Heineken bij? De heer Van Schaik gaf in z'n toespraak tot de genodigden aan dat Heineken in formatica als een wezenlijk onderdeel van de huidige samenleving ziet. Van Schaik: "Voor het bedrijfsleven, dat te maken heeft met een toenemende con currentiedruk, is het up-to-date blijven en daarmee dus ook automatisering en informatisering een levensvoorwaarde. Het snel beschikbaar hebben van infor matie is - zeker voor internationaal ope rerende ondernemingen als de onze - een eerste vereiste. Daarom moet een be drijf op alle werkniveau's beschikken over medewerkers die terdege met de huidige 'hard- en software' uit de voeten kunnen. Achterstand wegwerken Omdat er bij de schoolverlaters die nu bij Heineken binnenkomen, er nog wei nigen zijn die over de elementaire vaar digheden wat betreft computergebruik beschikken, vindt Heineken het van gro te betekenis dat er tijdens de normale scholing iets aan informatica wordt ge daan. Het geld dat beschikbaar is ge steld, dient te worden gebruikt om de kennis van de informatica stimuleren. Van Schaik: "Parallel aan het niveau waarop iemand werkt, behoort hij of zij kennis van informatica te hebben. Per opleidingsniveau zou het derhalve nuttig zijn wanneer opleidingsstandaards wor den vastgesteld. Daarom pleit Heineken voor een inten sief contact tussen het ministerie van On derwijs en het bedrijfsleven over de in houd van deze eisen." Heineken heeft een bijdrage willen leveren om het nood- 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 9