In Zoeterwoude zal een nieuwe stofafzuiginstallatie tussen de bostelsilo's 2 en 3 worden geplaatst. Een sto fafzuiginstallatie moet het moutstof van het mout in de silo's en de malerij en tijdens het mouttransport afzuigen. Tot de bouw van een nieuwe installatie is besloten omdat de capaciteit van de huidige moutstofafzuiger onvol doende is en bovendien niet meer voldoet aan de laatste normen. Uit veiligheidsover wegingen is het beter om een nieuwe installatie op te rich ten die zich buiten de ruimte bevindt waar het gevaar van stofexplosies aanwezig is. De eerste paal voor de nieuwe stofafzuiginstallatie Dit beeld - een gekiepte contai ner waarin het afgezogen stof wordt geladen - verdwijnt in de toekomst. Er is een systeem voor het beladen ontwikkeld waardoor de container hori zontaal kan blijven staan. Op platform De nieuwe installatie komt op een platform te staanOn der het platform komt een hopopslagruimte. Wanneer de bouw volgens schema ver loopt zal de installatie mid den september operationeel zijn. Ondanks alle voorzorgsmaat regelen ondervonden de om wonenden van het hoofdkan toor aan het 2e Wetering plantsoen toch enige hinder van de sloopwerkzaamhe den. Stoffige zonneschermen en smerige auto's waren de on prettige gevolgen van de sloopwerkzaamheden, die nu beëindigd zijn. De zonne schermen werden schoonge maakt door de Cemsto en de auto's werden door de interne dienst van het hoofdkantoor weer blinkend schoon gewas sen Op de foto de heer Jvan de Brink die korte metten maakt met het op de gepar keerde wagens neergedwar- relde stof. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 7