Heineken Bouwbureau breidt al dertig jaar leven in de b(r)ouwerij Het is belangrijk dat niet alleen bij de nieuwbouw maar ook bij (kleinere) verbouwingen van horecabedrijven deskun dig advies wordt ingewonnen. Een instantie die zich heeft gespecialiseerd in horeca-technische adviezen is het Heine ken Bouwbureau. In de bijna dertig jaar dat het Heineken Bouwbureau bestaat, heeft men ontelba re adviezen gegeven aan horecabedrij ven. Over nieuwbouw, verbouwingen, kleine aanpassingen of het interieur. De ervaring die men in huis heeft, is dan ook enorm. Commerciële ondersteuning "Volgend jaar januari bestaat het Heine ken Bouwbureau 30 jaar", vertelt de heer D. Solinger, die vanaf het begin werkt bij het bouwbureau. Sinds 1968, toen de Heineken- en Amstel bouwkun digen werden samengevoegd, leidt hij de afdeling. "Het bouwbureau is een com mercieel ondersteunende afdeling. On ze doelstelling is het service- en kwali- teits-imago van Heineken Nederland te versterken door middel van horecatech- nische adviezen. De horeca-verkoopor- ganisatie stelt deze adviezen beschikbaar aan haar afnemers. Die adviezen betref fen nieuwbouw, verbouw, renovatie en inrichting van horecabedrijven. Omdat het bouwbureau de commercie onder steunt, werken onze bouwkundigen al tijd in opdracht van of in overleg met de commercie." Eigen specialismen Het bouwbureau telt 19 medewerkers, waarvan 17 bouwkundigen en 2 admini stratieve krachten. Drie bouwkundigen en één technicus maken deel uit van een centraal team. De overigen werken, ver deeld over de vier windstreken, in teams voor de diverse horecagebieden. Wil een afnemer een grotere bar, het gehele inte rieur van zijn zaak veranderen, zijn capa citeit uitbreiden of wil hij advies omdat er in de keuken niet praktisch te werken is, dan neemt hij dit op met onze verte genwoordiger. Via de verkoopleider van het horecagebied komt een adviesaan vraag binnen bij de centrale administra tie van het bouwbureau. De aanvraag wordt doorgezonden naar de teamleider in het desbetreffende gebied. "Die team leider bepaalt ook aan welk teamlid hij de aanvraag geeft. Hoewel alle bouw kundigen een uitgebreide basiskennis hebben, heeft toch ieder zijn specialiteit. Elk team is samengesteld uit een tech nisch-, een esthetisch- en een allround bouwkundige. Voor de een is het ontwer pen van een goede lay-out en indeling een kolfje naar zijn hand, de ander is ge specialiseerd in het verfraaien van in- en exterieur", verduidelijkt Solinger. Unieke positie in Nederland Behalve een opleiding op HTS-niveau hebben de bouwkundigen een grote er varing gemeen. "Dat is onze grote kracht. De Heineken bouwkundigen werken gemiddeld al zo'n 20 jaar voor ons bouwbureau. Ze kunnen dus bogen op een enorme ervaring. Daarbij komt dat we ons als één van de weinigen in Ne derland hebben gespecialiseerd in het verstrekken van "bouw-" technische ad viezen voor de horeca. Een specialisme dat we zo gericht mogelijk toepassen." Tot de nek in het werk "Juist door de know-how die we op dit gebied in huis hebben, weet men de weg naar het bouwbureau doorgaans goed te vinden", aldus de heer Solinger. Jaarlijks bereiken het bouwbureau circa 2200 ad viesaanvragen. Uit de 2200 adviesaan vragen vloeien per jaar 8 a 900 vervolg opdrachten voort. Deze kunnen varië ren van een klein advies tot de inrichting van een hotel. Het gaat om de bierstroom Hoe belangrijk het is dat de ondernemer deskundig advies geeft, illustreert de heer Solinger met het volgende. "Soms is het afraden van een voorstel van de afnemer even belangrijk als het aanraden van iets. Vaak is de cliënt te am bitieus met zijn plannen. Als men bij voorbeeld de zaalcapaciteit wil uitbrei den, moet je je afvragen hoe vaak zo'n zaal gebruikt zal worden. Nagegaan moet worden of de investering wel ren dabel is. Alleen verfraaien heeft geen zin. Het gaat er om omzet te behouden, het liefst nog te verhogen en de relatie tussen de ondernemer en Heineken te versterken met behulp van onze advie zen." De Blanke Top met uitzicht op land en zee. Aan het interieur is zichtbaar dat het bedrijf een internationaal karakter heeft. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 4