Centrale Training en Vorming timmert aan de weg De afdeling Centrale Training en Vorming van Heineken Nederlands Beheer B. V. heeft voor het seizoen '87 - '88 een nieuwe cursusbrochure uitgebracht. Een brochure waarin veel nieuwe, interne cursussen zijn opgenomen en die bo vendien in een frisser jasje is gestoken. TSJAAD De heer F.J. Snieders is op 14 juni terug gekeerd van een detachering inTsjaad als Chef de Production. Bedankt voor de bloemen voor mijn vrouw, tevens voor het cadeau en het leu ke afscheid van de brouwerij. Ook dank aan alle andere personen die hieraan hebben meegewerkt. de Kraai Mede namens mijn vrouw wil ik de direc tie hartelijk bedanken voor de prachtige fruitmand die ik mocht ontvangen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. J. van Zanden Graag willen wij de brouwerij en de oud collega's bedanken voor de getoonde be langstelling bij ons 40-jarig huwelijks feest. H. Berk en echtgenote Mede namens mijn echtgenote en kinde ren wil ik de directie Heineken Interna tionaal Beheer BVen alle stafleden van de PT. Multi Bintang Indonesia hartelijk danken voor de grote hulp, bijstand, ge toonde belangstellingen medeleven, on dervonden tijdens mijn ziekte. Het doet je goed te weten dat er zovelen met je meeleven. V.E. Pelsmaeker Op 28 april is overleden de heer C.J. Kluvers (66). De heer Kluvers is van 1 oktober 1970 tot zijn pensionering op 1 november 1986 in dienst geweest bij Vrumona in Bunnik. Op 1 mei is overleden de heer A.J. de Man (75). De heer De Man trad 8 januari 1940 in dienst bij Heineken Rotterdam en ging 1 september 1977 met pensioen. Op 2 mei is overleden de heer J. de Wit (79). De heer De Wit is werk zaam geweest bij drankenhandel De Vries-Lemmo. i januari 1963 trad hij in dienst, 1 januari 1979 ging hij met pen sioen. Op 11 mei is overleden de heer W. Ritman (85). De heer Ritman was sinds 7 april 1924 werkzaam bij Heine ken Amsterdam tot zijn pensionering op 1 april 1967. Op 15 mei is overleden de heer W. Teeuw (78). De heerTeeuw is werk zaam geweest bij drankengroothandel Havenstad en ging 1 januari 1979 met pensioen. Centrale Training en Vorming (CTV) or ganiseert interne lesprogramma's en ad viseert over cursusaanvragen. Naast de interne cursussen zijn er ook veel exter ne cursussen waar CTV over kan advise ren. In het cursusboekje staan alleen de intern te volgen leerprogramma's: in to taal 41. Dat wil niet zeggen dat dit het to tale aanbod is: op aanvraag en naar be hoefte organiseert de afdeling ook ande re opleidingsprogrammaa's. Intern of ex tern. Daarnaast worden in de verschil lende produktiebedrijven ook veel oplei dingen verzorgd door de plaatselijke op leidingsfunctionarissen. Het boekje wordt niet aan ieder persoon lijk verstrekt maar het is de bedoeling dat het op elke afdeling en bij de perso neelsdiensten aanwezig is. Medewerkers kunnen zelf het initiatief nemen tot het volgen van een lesprogramma, maar ook hun afdelingschef kan dat doen. In ieder geval moet de chef adviseren over een cursusaanvraag, evenals de afdeling CTV. Praten met CTVover het leerwen- senpakket kan altijd. Veel informatiseringscursussen Naast een groot aantal programma's voor management- en sociale vaardighe den en produktie-technische opleidin gen, zijn er veel informatiseringscursus sen opgenomen. Een aantal cursussen is vernieuwd en aangepast aan de nieuwste programma's, apparatuur en toepas singsmogelijkheden. Er is een duidelij ker scheiding dan voorheen aangebracht tussen cursussen voor beginners en voor gevorderden. Individueel opleiden De afdeling CTVhuldigt het principe dat opleiding - in de breedste zin - ieders per soonlijke verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van zijn of haar chef is. De nieuw uitgebrachte brochure wil niet meer dan een hulpmiddel zijn. CTV hoopt dat veel meer medewerkers met een gerichtere, individuele behoefte naar opleidingsmogelijkheden komen vragen. Bij de afdeling noemt men dat het supermarkt- principe: voordat je gaat winkelen is het verstandig thuis al te kijken wat je nodig hebt. Ook bij cursus sen moet je je niet laten (ver)leiden door het grote aanbod dat wordt uitgestald. Het is nodig een individueel "boodschap penlijstje" op te stellen. Door je af te vra gen: wat heb ik in mijn persoonlijke werksituatie nodig om me te ontwikke len? De brochure is een handleiding, niet meer en niet minder.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 23