J.J.A. Steenbakkers W.J. Stippent fliiü ^en ttosch- De heer Steenbakkers, vergezeld van J*Sag echtgenote en kinderen, werd op 15 mei jongstleden Sassl# officieel welkom geheten door de heer H. de Goede ren omdat hij op 1 mei jongstleden de mijlpaal van 25 dienstja ren bereikt had. Na een welkomstwoord van de heer Verstegen in de Cambrinuskelder, nam de heer R.G. Louwinger, chef cen trale technische diensten, op het spreekgestoelte plaats. Het viel hem niet moeilijk om de jubilaris in het openbaar te huldi gen, want de heer Steenbakkers is een man bij wie je altijd met je bouwkundige zorgen kan aankomen. Hij is bovendien be reid en in staat om een passende oplossing te vinden. Hij heeft ondermeer gewerkt aan de bouw van het bedrijfsrestaurant, waterkelders, Heineken Ontspanningscentrum, filterkelder bottelarij I, bottelarij III en het kelderbierstation. Maar ook naast zijn werk heeft de jubilaris zowel binnen als buiten de brouwerij het nodige gepresteerd. Als voorzitter van de perso neelsvereniging dankte de heer Louwinger de jubilaris en zijn echtgenote voor al hetgeen zij gedaan hebben bij de totstand koming van het Heineken Ontspanningscentrum. Een speciaal "bouwforum" beantwoordde verschillende vragen over de heer Steenbakkers, waarna het afdelingscadeau overhandigd werd. J. Korthout gPjjjJP Den Bosch- De heerW.Jvan Stippent vierde op 5 juni 1987 zijn 25-jarig jubileum. Sta Na de offiële ontvangst van de heer en mevrouw van Stippent door de bedrijfsleider de heer ir. P. Hamers, richtte de heer A. A.M. de Groot, chef intern transport, het woord tot de jubilaris en andere aanwezigen. De heer van Stippent werd in 1962 aangesteld als terreinbewaker en al snel bevorderd tot hoofdbewaker. Begin 1968 stapte de jubilaris over naar de afde ling intern transprt, waar hij in 1974 wachtchef werd. Sinds 1978 j houdt hij zich binnen de afdeling bezig met opleidingszakende I planning en administratieve aangelegenheden. Speciaal aan dacht besteedde de heer de Groot aan zijn voorzitterschap van de personeelsvereniging: de heer van Stippent nam het initia tief om het Heineken Ontmoetingscentrum van de grond te tillen, wist daarvoor mensen te motiveren en enthousiast te maken. Omdat de heer van Stippent had aangegeven dat hij liever werd toegezongen dan toegesproken kwam vervol gens het orkest "De Laatbloeiers" binnen. Alle aanwezigen zongen, samen met "De Laatbloeiers", vervolgens de jubilaris en z'n vrouw toe. De sfeer was prima die vrijdagmiddag in de Cambrinuskelder. Den Bosch- De heer J. Korthout nam op 27 mei officieel af scheid van de Heineken-organisatie. De heer Korthout was sinds 1970 in dienst van Heineken. Eerst in de bottelarij, daar na in de ziederij en in de machinekamer. Sinds 1976 werkte de heer Korthout bij de interne dienst waarvan de laatste 5 jaar in het bedrijfsrestaurant. Na de officiële ontvangst door de be drijfsleider de heerir. P. Hamers, sprak de heer E.D. Veen. chef interne dienst de heer en mevrouw Korthout toe. De meesten kennen de heer Korthout van de serveerwagen waarmee hij, door weer en wind, bijna dagelijks langs de afdelingen intern transport, verpakken of brouwen voorzag van belegde brood jes, soep of melk. Rustig, vriendelijk en bereid tot veel service - en niet te vergeten een doorzetter - zo typeerde de heerVeen de heer Korthout. Een rustpunt tussen een "kudde" speelse makkers, die gestaag doorging met z'n werk en die sinds z'n ver trek begin april door velen gemist wordt. Aan mevrouw Kor thout. die ervoor zorgde dat haar man altijd fris en monter op het werk kon verschijnen werden bloemen overhandigd, ter wijl namens het personeel een enveloppe met inhoud werd ge geven. De receptie verliep zeer ontspannen en velen haalden herinneringen op aan de periode waarin de heer Korthout zich heeft ingezet voor de brouwerij 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 20