Kloppend hart van internationale EBC- congres in Zoeterwoude Van 9 tot 14 mei 1987 is in Madrid het 21-ste congres van de 'European Brewery Convention' (EBC) gehouden. Brou wers, 'mouters' en wetenschappers uit de hele wereld ont moetten elkaar om de laatste ontwikkelingen op weten schappelijk gebied in hun sector te bespreken. Een twintigtal sprekers, 56 poster-pre sentaties van de meest recente onderzoe ken workshops en paneldiscussies vorm den - kort gezegd - het wetenschappelijk deel van de vijfdaagse bijeenkomst. Daarnaast werd de duizend deelnemers uit alle delen van de wereld onder andere de mogelijkheid geboden brouwerijen te bezoeken. De organisatie van het congres dat ie dere twee jaar wordt georganiseerd en van nog vele andere activiteiten van het EBC vinden plaats bij Heineken in Zoe terwoude, waar het secretariaat is geves tigd. Kijkje in de keuken Voldoende redenen om eens een kijkje te nemen in de keuken van deze geheel zelfstandige organisatie. Brouwerijen en mouterijen uit 15 West-Europese landen hebben zich via hun nationale organisa ties gebundeld in deze vereniging. Als doel bij de oprichting in 1946 is gesteld: het stimuleren van het internationale we tenschappelijk onderzoek op het gebied van brouwen en mouten. De drie medewerkers van het EBC-se- cretariaat starten maar liefst vijf jaar voor het eigenlijke congres met de eerste voorbereidingen. "Dan is het zaak om voor een bepaalde datum een groot con ferentie-oord en hotelruimte in die stad Op de foto ziet u in de achterste rij uiterst rechts de General Manager van El Aguila, de heer R. Strobos; geheel in het midden de heer P. van EerdeDirecteur Technische en Technologische Zaken van Heineken en te vens Vice President van de EBC en naast de Spaanse koning mevrouw M. van Wijn gaarden, Secretaris Generaal van de EBC. te bespreken. Daarna is het een jaartje wat rustiger en beginnen de besprekin gen met de plaatselijke gastheren. Zo zijn we dus doorlopend met drie congres sen tegelijk bezig", aldus mevrouw M. van Wijngaarden, Secretaris Generaal van deze internationale organisatie. Op volle toeren Als het congres nog zo'n drie jaar verwij derd is, begint de organisatie op volle toeren te draaien. Er moeten sprekers worden gevonden die met actuele ont wikkelingen kunnen komen. Dhr. B.W. Drost (directeur concern re search) hield een lezing over het opsplit sen van mout en de invloed daarvan op de mout kwaliteit en verwerkbaarheid in de brouwerij. De organisatoren, het EBC-secretariaat, geven dus naast de uitvoering van het congres ook vorm aan het inhoudelijke. "Wij proberen door ie der congres een soort rode draad te trek ken aan de hand van de actuele ontwik kelingen. Dit keer stonden mout en bio technologie centraal in de workshop-le zingen", aldus Van Wijngaarden. De wetenschappers die met hun onder zoek buiten die rode draad vallen, krij gen de kans om hun verhaal via 'posters' te vertellen. Onderzoek Heineken Ook Heineken was hier aanwezig. De heer D. Hoorens van Heyningen van de afdeling Verpakkingstechnologie presen teerde zijn onderzoek naar de afdichten de kwaliteiten van kroonkurken. Een tweede Heineken-onderzoek werd ge presenteerd door de heer L.C. Verhagen van de afdeling Instrumentele Analyse. Ook zijn onderzoek naar nieuwe metho den voor analyse van bepaalde smaak- en aromastoffen in bier kreeg veel be langstelling. "Opvallend is het deskun dig niveau van de congres-deelnemers die vaak met zeer specialistische en nutti ge vragen komen die ons op ideeën voor nieuw onderzoek zetten", aldus de heer Verhagen. De voorbereidingen van het volgende EBC-congres zijn inmiddels in een ver gevorderd stadium. Het zal van 20 tot 25 mei 1989 in het Zwitserse Zü- rich plaatsvinden. Bij zijn 'poster' geeft de heer D. Hoorens van Heyningen Verpakkingstechnologie uitleg over zijn onderzoek aan enkele congresdeelnemers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 16