De testopstelling van het Local Area Network in Zoeterwoude. Op de foto rechts de heer E. Kroes en links de heer P. van Dijk van Informatie Management Bier. hoefte. Het is aan de gebruikers daarop in te spelen en netwerkfuncties te gaan gebruiken om hun werk beter of efficiën ter te doen." Mogelijkheden te over De heer Knoop twijfelt er niet aan dat die behoefte er is of er in ieder geval in de toekomst zal komen. "Er zullen steeds grotere hoeveelheden data (gege vens, teksten, grafieken e.d.) worden verzonden via het netwerk. Wat het ver zenden van tekst betreft, zal er behoefte ontstaan aan electronische post (electro nic mail). Niet alleen internationaal maar juist ook intern. Electronische post combineert de goede kanten van zowel telefoon als post. Je zet een boodschap vliegensvlug op het scherm van een PC of terminal en de ander kan het lezen op het moment dat het hem het beste uit komt. Je kunt het snel verzenden en de ander kan het lezen op het moment dat hij het wil. Electronic mail betekent ze ker geen vervanging van het intern post verkeer. Het geeft een extra dimensie aan de communicatie, verleent daardoor het bedrijf grotere flexibiliteit." "Ook op het gebied van telefonie zijn grote ontwikkelingen gaande. Sinds kort zijn er telefooncentrales op de markt die eigenlijk computers zijn met mogelijkhe den om ook gegevens te schakelen. Het staat nu eigenlijk al voor 99% vast dat voor de vestiging Zoeterwoude in 1989 zo'n digitale centrale zal worden aange schaft. Tot slot is er de ontwikkeling op videoge- bied. "Hoewel deze mogelijkheid voor Heineken nog ver weg lijkt, wordt bij een aantal grote concerns al het commu niceren met video toegepast. "Video conferencing" biedt de mogelijkheid om op afstand, ook internationaal, met el kaar te vergaderen. Een andere toepas sing is dat medewerkers op verschillende werkplekken met elkaar praten, terwijl ze elkaar zien op het beeldscherm en el kaar gelijktijdig tekeningen via het beeldscherm kunnen laten zien. Momen teel zijn de kosten voor dit soort toepas singen nog groot. De ontwikkelingen gaan echter zo snel dat waarschijnlijk binnen 5 jaar video-communicatie ook bij Heineken zal gaan plaatsvinden. Communiceren is overleven Waarom het zo noodzakelijk is voorbe reidingen te treffen voor electronisch communicatie, blijkt duidelijk uit de wooorden van de heer Knoop: "Com municeren is heel belangrijk voor de be drijfsvoering. Het is aan het bedrijf te kiezen op welke manier men straks wil functioneren. Een bedrijf als het onze moet zeker niet achterlopen op de ont wikkelingen van communicatie. Waar schijnlijk in juni zal de directie HNB be slissen over het voorstel van de project groep Electronic Mail. De directie zal dan besluiten of Heineken in Nederland meegaat met de ontwikkelingen". Een keuze die voor de heer Knoop zelf reeds vaststaat. Want "Communiceren is over leven" zoals hij krachtig zegt. Geen wirwar van kabels In het voorgaande wordt de indruk ge wekt dat er momenteel nog geen net werk ligt. Dit is niet geheel juist. Reeds sinds vele jaren worden beeldschermen ("domme" terminals) rechtstreeks ver bonden via directe kabels met de centra le, grote computer. In de laatste jaren verschenen de Personal Computers ("in telligente" terminals) op de werkplek. Daarnaast zullen de zogenaamde afde lingscomputers steeds meer gebruikt gaan worden. Al deze computers zullen met elkaar willen "praten" en dat bete kent dat er een wirwar van kabels ont staat. Om dat te voorkomen zal volgens de nieuwe aanpak vanuit elke kamer een kabel getrokken worden naar de "ver deelruimten". De verdeelruimten zijn op hun beurt aangesloten op de hoofdka bel, de zogenaamde "backbone rug- gegraat) ethernetkabel", van het net werksysteem. Dit Local Area Network zal, bij positief besluit, voorlopig alleen in Zoeterwoude worden toegepast. Over installatie in Amsterdam, Rotter dam of Den Bosch is nog niets besloten Bunnik en Zoetermeer hebben al een netwerk rondom hun eigen computer (systeem 38 IBM) waarin wellicht aan passingen nodig zijn. "Nu mag niet de in druk worden gewekt zo benadrukt de heer Knoop, "dat - als de directie positief beslist - we in september een volledig operationeel netwerk in Zoeterwoude hebbenDit is slechts een eerste stap .Wij houden rekening met de toekomstige be 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 13