Communiceren is overleven Local Area Network voor kantoor Zoeterwoude "We zijn ons aan het voorbereiden op het echte communica tietijdperk door de aanleg van netwerken die nieuwe vor men van electronische communicatie mogelijk moeten ma ken" zegt de heer F. W.E. Knoop. De heer Knoop is com municatiemanager van Heineken Nederlands Beheer en vertelt in onderstaand artikel over de ontwikkelingen die bij Heineken gaande zijn op communicatiegebied. HEINEKEN BEREIDT ZICH VOOR OP COMMUNICATIE TIJDPERK "Als we praten over voorbereidingen op het communicatietijdperk en over de aanleg van netwerken dan hebben we het eigenlijk over voorzieningen die aan gebracht moeten worden om electro- nisch te kunnen communiceren. Com municeren is simpel gezegd het praten met elkaar, het overhandigen van gege vens en het elkaar laten zien op welke wijze dan ook van tekeningen of grafie ken. Als je niet naast elkaar zit, zijn daar voor hulpmiddelen nodig zoals de post, de telefoon, de krant, de radio of de tele visie. Om op afstand te kunnen commu niceren heb je netwerken nodig: bijvoor beeld telefoonleidingen, postbodes, krantenbezorgers. Om electronisch te kunnen communiceren heb je ook net werken nodig, "plaatselijke"(in het En gels: Local Area Network - LANen net werken die de "plaatselijke" netwerken met elkaar verbinden (in het Engels: Wi de Area Network - WAN)." De heer Knoop was in zijn functie van communicatiemanager tevens voorzitter van de projectgroep LAN, kantoor Zoe terwoude die als opdracht had in Zoeter woude een netwerk uit te testen zowel op technische- als op gebruikersaspecten. Ook moest een bekabelingsplan uitge werkt worden. Inmiddels heeft de pro jectgroep een advies uitgebracht aan de directie HNBDeze neemt hierover zeer binnenkort een beslissing.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 12