Verbouwing hoofdkantoor van start gegaan Bouw- en graafwerkzaamheden bepa len sinds kort het straatbeeld van het 2e Weteringplantsoen. Hoewel, van bou wen is nog niet veel te merken. Voorlo pig beperkt men zich tot het slopen van twee panden van het hoofdkantoor: het zogenoemde Noritgebouw (op de hoek 2e Weteringplantsoen/Den Tex- straat) en het pand ernaast waarin on der meer de postkamer was gevestigd. Het aantal muren dat van die panden nog overeind staat, wordt met de dag kleiner. Over circa veertien dagen zal waar schijnlijk de sloop van deze panden tot aan het maaiveld gereed zijn. Dan kun nen de palen uit de grond worden ge trokken. Voor de nieuwe fundering zal niet worden geheid. Er is gekozen voor een 'spuitmethode' om de overlast door lawaai en trillingen tot een mini mum te beperken. Naar verwachting zullen deze twee panden medio 1988 herbouwd zijn. Aansluitend hieraan worden dan twee andere panden van het hoofdkantoor gerenoveerd. Van de medewerkers vraagt de verbouwing ui teraard enige improvisatie. Een bouw keet in de tuin als tijdelijke werkplek van het kantinepersoneel, een andere toegang naar de kantine en een nood- fietsenstalling op het speeltuinterrein tegenover het pand, zijn enkele van de gevolgen van de verbouwing. Viel het altijd al niet mee parkeerruim te te vinden in de nabije omgeving van het hoofdkantoor, sinds kort is dat nog moeilijker geworden. Vorig maand is de gemeente namelijk begonnen met de vernieuwing van water- en gasleidin gen en de riolering in de omliggende straten. Daardoor is doorgaand ver keer in die straten de komende tijd niet mogelijk. Vanzelfsprekend kan er ook niet wor den geparkeerd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 3