In Memoriam H.J.KUSTERS Sr. In Memoriam J.P. VAN HULST GESLAAGD Den Bosch Mw. J.W.O.M. van Iersel (expeditie) voor de cursus NIMA-A Voor de cursus Meet- en Regeltechniek Instrumentarium: AW. Mv. dBroeke technische dienst RJ. W. Kreijger T.D. verpakken en op slag) en P.J.M. van Schijndel (T.D. ver pakken en opslag) Voor de cursus Klimaatbeheersing A D. Kouwenberg (mechanische werk plaats) Bunnik Voor het diploma Besturingstechniek: B. Vossen (storingsdienst) enW. Visser (afdeling technische dienst) Horecagebieden A. Zwankhuizen (ETA, Rotterdam) voor Basiskennis Informatica I Zoeterwoude M.J.M. Cornelissen (informatiemana gement bier) Basiskennis Informatica I Mw. M.S. van Hien (informatiemanage ment bier) voor het doctoraal examen Civielrecht J. de Jong (informatiemanagement bier) Basiskennis Informatica I Mw. M. Kemper (thuisverbruik centrale diensten) Moderne Bedrijfsadministra tie S.L. den Ouden (centralesalarisadmini stratie) Praktijkdiploma Boekhouden R. Robbers (thuisverbruik centrale dien sten) Praktijkdiploma Bedrijfsecono mie M.A. in 'tVeld (plaatselijkeadministra tie) Moderne Bedrijfsadministratie Mw. J.C.E. vanVelzen (plaatselijke ad ministratie) voor het Praktijkdiploma Boekhouden PL.T. Vogelsang (product management thuisverbruikReclame J.C. Dol magazijnen en intern tram- port) voor de cursus Middel Manage ment J.C. Beringen (magazijnen en intern transport) E.V.O. Heftruck rij der ONZE DIENST VERLIETEN Den Bosch Mw. H.M.G. van Lindt-Polmans (ex tern transport) P.J.F. Burgert (technischedienst) L.S. GonzalezVaras (verpakken) P.M.H. Hendriks (verpakken) R. Meschendorp (T.D. brouwen en energie) L.H. Salgado Reyes (verpakken) J.A. Steffen (verpakken) Bunnik M.M. Boudarsisi (verpakken) B.M. Bouzerioh (verpakken) M. Abdellaui (verpakken) Horecagebieden Mw. G.L. Poelakker-OudeWeernink expeditie A Imelo Zoeterwoude Mw. H. Hardam (externe voorlichting public relations) Mw. Y.E.J.P. Disseldorp-De Vogel se cretariaat EFI) BUITENLAND BAHAMAS De heer C.E. Langstraat is eind maart teruggekeerd van de Bahamas. De heer R. Rademaker is vanaf 3 april gedetacheerd voor circa 3 maandenter tijdelijke vervanging van de heer H. Gerritsen als Brewery Manager. FRANKRIJK/NIEUW ZEELAND De heer Ade Voogd is op 7 april vanuit Frankrijk vertrokken naar Nieuw Zee land om zich voor te bereiden op zijn toekomstige benoeming alsTechnical Manager van New Zealand Brewery Ltd. in Auckland. RWANDA De heer J.J. van Essen is in de tweede helft van mei naar Gisenyi vertrokken als montagespecialist. NIGERIA De heer G. C.J. Muts is op 5 mei als technoloog vertrokken naarN.B.L. te Lagos. ZAIRE De heer A. ten Bokkel-Huinink is op 9 mei vertrokken naar Kinshasai.v.mde overdracht van de nieuwe kelderinstal latie bij Bralima. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, wil ik de directie harte lijk danken voor de fruitmand, drank en enveloppe met inhoud, die de heer Kregel ons bracht, in verband met onze 50-jarige bruiloft. Hiermee bezorgde hij ons een gezellige middag. J.C. Keij Wist ik maar betere woorden dan deze om iedereen te kunnen bedanken voor alle goede wensen, woorden en ca deaus bij mijn 25-jarig jubileum. Ook namens Ine en de rest van ons gezinbe dank ik directie, collega's, vrienden en familie voor deze ongelooflijk fijne dag. W. van Rooij OVERLEDEN Op 12 maart is overleden de heer C. A. vanBuuren (74). De heer VanBuuren trad op 19 december 1960 in dienst van Vrumona. Op 1 maart 1978 ging hij met pensioen. Op 10 april is overleden de heer J.L. Faber (57)De heer Faber trad op 4 juli 1955 in dienst bij Heineken Rotterdam. 1 januari 1978 is hij opgenomen in de Heineken Invaliditeits Regeling. Op 6 april jl. vernamen wij dat onze ge waardeerde medewerker en collega Harrie Kusters op 55-jarige leeftijd was overleden. Veel te jong heeft hij af scheid moeten nemen van 't leven. Harrie was een man van daadkracht. Z'n werk betekende veel voor hem. Al tijd was hij opgewekt bezig. Onze ge dachten gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen en wij hopen, dat zij dit verlies kunnen dragen. Op 22 april werden wij opgeschrikt door het bericht van het toch nog plot selinge overlijden van de heer J.P. van Hulst. De heer Van Hulst was werk zaam bij de beveiligingsdienst te Den Bosch. Bijna 25 jaar geleden trad hij bij ons in dienst. Hij was punctueel, zake lijk en correct. Daarnaast toonde hij zijn menselijkheid en was hij vaak be gaan met het lot van anderen. De heer Van Hulst, Jo voor zijn vele goede vrienden en bekenden, was een man, die met hart en ziel zijn taak als beveili gingsman opvatte en uitvoerde. Feiten die bij zijn karakter pasten en die mede ontwikkeld werden in de tijd dat hij marinier was. Een deel uit zijn leven waar hij met trots over wist te praten. Jo was een man die wist te strijden, vooral tegen onrecht. Ook in zijn pri- véleven heeft hij de laatste jaren veel moeilijkheden weten te overwinnen. Zijn terugkeer na een eerdere ziekte heeft dat bewezen. Eind 1986 werd Jo van Hulst wederom ziek. Ondanks een allengs verslechterende situatie bleef hij hopen en strijden voor zijn terug keer in zijn gezin en zijn werk. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Moge zijn echtgenote en gezin de kracht vinden verder te gaan. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 27