Afscheid A.H. Pols M.A. van Dijk T. Verbeek Rotterdam- Op 28 april vond een receptie plaats t.g.v. de pen sionering van de heer A.H. Pols. Als eerste spreker haalde de heer Gomersbach enige herinneringen op uit de 23-jarige loopbaan van de heer Pols als brouwerij-inspecteur. Hierbij kwam vooral de grote collegialiteit van de heer Pols tot uit drukking. De heer Gomersbach besloot zijn toespraak met de woorden 'je was een uitstekend ambassadeur voor Heine- ken'. Vervolgens bood de heer Kiljan van Heuven namens het managementteam van het horecagebied Rotterdam een schilderij aan van de Rotterdamse haven. Daarbij de grote betrokkenheid van de heer Pols met de stad Rotterdam me morerend. In een gloedvol betoog dankte de heer Pols de sprekers voor de plezierige woorden en de collea's voor de prettige samenwerking. In het bijzonder dankte hij de nu 84- jarige oud-collega H. Verbiest, van wie hij het horecavak heeft geleerd. De heer Pols eindigde met een zelf gemaakt lied 'Ode aan Rotterdam Crooswijk'. Hij zette daarbij agen ten, verkoopbinnendienst, HTS en CTD, reclameservice, bouwbureau, vertegenwoordigers, ideeënbuscommissie en kantinepersoneel aan het zingen. gfi g®5 Bunnik- Op 23 april verzamelde zich een groot aan- tal medewerkers in de bedrijfskantine om het jubi- iaalsP leum mee te vieren van de heer M. A. van Dijk, on derhoudsmonteur bij de afdeling Technische Dienst. Hier sprak het Hoofd van de Technische Dienst, de heer G. Meijer. Als bijzonderheden van de jubilaris noemde hij diens loyale en enhousiaste inzet voor zijn werk. De heer Van Dijk is altijd opzoek naar een betere werkwijze. Voorts stond hij even stil bij de grote hobby van de heerVan Dijk. het kweken van kanaries, en bij zijn lidmaatschap van de be drijfsbrandweer. De heerW. Visser overhandigde namens de collega's een aantal fraaie cadeaus. Destijds was het gebrui kelijk dat een monteur van de technische dienst automatisch werd ingedeeld bij de bedrijfsbrandweer. De 25-jarige ver bondenheid met de brandweer betekende dus een dubbel jubileum van deze dag. Namens de commissie Brandweer onderscheidingen kon de heer J. Groenendijk als comman dant bedrijfsbrandweer, het zilveren kruis voor 25 jaar brandweerdienst opspelden. Hij bedankte de jubilaris voor zijn inzet en overhandigde hem namens het korps een fraai beeldje. gjSBggpa Bosch- De heerT. Verbeek, werkzaam bij de jF®! HeinekenTap Service Midden-Brabant, vierde op laai# 23 april zijn jubileum. Vele vrienden en oude beken den waren in de Cambrinuskelder aanwezig om de jubilaris een feestelijke receptie te bezorgen. De heer Duijnstee, hoofd horecagebied Midden-Brabant, memoreerde in zijn de toespraak de vele functies die de heerVerbeek in die veer tig jaar met grote inzet heeft vervuld. Reeds op z'n vijftiende begon Verbeek als eerste bediende bij de drankenhandel in Tiel. Nadat de heer Duijnstee de jubilaris de grote speld met briljant had opgespeld, werd hij toegesproken door de heer Pauli, zijn directe chef. Hij noemde hem "één van de pio niers van de HTS Midden-Brabant.Namens het gehele per soneel van het horecagebied overhandigde de heer Pauli een enveloppe met inhoud. Het was de heer Oostra die de rij van sprekers sloot. De heerVerbeek ontving tenslotte de bij het veertig jarig jubileum behorende oorkonde en een Pieter Pils-beeldje. De jubilaris was hiervan zichtbaar onder de in druk.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 25