Management Development - beleid vastgesteld Reactie directeur Personeelszaken Een bedrijf als Heineken heeft veel medewerkers. Mede werkers die allemaal hun eigen werkterrein hebben en die in dienst genomen zijn op basis van onder andere op leiding, kennis en ervaring. Juiste man op de juiste plaats Voor een bedrijf als het onze is het zaak om alle functies goed en adequaat in te vullen. Voor de werknemer is het be langrijk dat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen binnen de onderneming. Die ontplooiing kan binnen de huidige functie of werkterrein gebeuren, maar is misschien even goed mogelijk in een andere baan bij de Heineken bedrij ven. Terecht geldt zeker juist nu dat het van belang is de j uiste man of vrouw op het juiste moment op de juiste plaats te hebben. En dat hij of zij ontplooiings mogelijkheden heeft binnen het be drijf. Daarom ook is het van wezenlijk belang dat bij een vacature eerst geke ken wordt of iemand intern geschikt is voor de te vervullen functie. Uitgangs punt is om zoveel mogelijk vacatures te vervullen door interne doorstroming. Soms is echter externe werving nood zakelijk. Planmatig en systematisch beleid In een klein bedrijf met weinig perso neel weet de baas of chef meestal feil loos wie van z'n medewerkers geschikt is en in aanmerking komt voor een be paalde baan. In een bedrijf met meer dan 6000 werknemers alleen al in Ne derland ligt dat wat moeilijker. Bij de mensen die moeten beslissen over o.a. benoemingen, is niet altijd bekend wie geschikt is en wat iemand in z'n mars heeft. Om te zorgen dat de juiste man op de juiste plaats komt èn -niet min der belangrijk- om meer lijn te brengen en inzicht te krijgen in iemands toe komstige functie-mogelijkheden, is het nodig een zorgvuldig systeem hier voor te maken. Een dergelijke planma tige en systematische aanpak moet zich evenzeer bezig houden met de belan gen van het bedrijf als van de medewer kers. Dat betekent ook dat medewer kers op gelijke wijze beoordeeld moe ten worden op hun functioneren en ontplooiingskansen Het beleid dat hiervoor ontwikkeld is, en recentelijk vastgesteld door de Raad van Bestuur, heeft de naam Ma nagement Development mee gekre gen. Loopbaanontwikkeling is globaal gezien hetzelfde, maar anders ge noemd en geldend voor andere salaris groepen Belangrijkste aspecten In het Management Development sys teem komen twee basiselementen steeds terug. We praten dan over orga nisatorische en individuele aspecten. De organisatorische aspecten worden jaarlijks bijgesteld. Daarbij kijkt men v> naar de huidige, bestaande organisatie en de te verwachten ontwikkelingen in de komende 3 a 5 j aar. Aan de hand van die ontwikkelingen wordt gekeken naar eventuele veranderingen in het aantal functies en naar veranderingen in de aard van de functies. De individuele aspecten bestaan uit persoonsgegevens, opleiding en erva ring, de jaarlijkse prestatie-beoorde ling en de tweejaarlijkse potentieel- schatting (kijken naar wat iemand in z'n mars heeft). Ook wordt vastgelegd voor welke functies iemand belangstel ling heeft. Het Management Development beleid is in de eerste plaats de verantwoorde lijkheid van de "lijn". De afdelingen Management Development en Loop baanontwikkeling verlenen aan de "lijn" ondersteunende diensten. Voor de prestatie-beoordeling, de poten- tieelschattingen de belangstellingsregi stratie zijn nieuwe formulieren ge maakt. In ieder geval zullen alle mede werkers in de salarisgroepen 16 en ho ger en leidinggevenden in salarisgroep 7 met het Management Development beleid te maken krijgen. De heer PC. Schop, directeur Personeelszaken Heineken Nederlands Beheer zegt ge lukkig te zijn met het vastgestelde beleid: "Met het nu vastgestelde management develop- ment-beleid hebben we systeem aangebracht in het benoemings- en doorstromingsbe- leidwe hebben nu alles keurig op een rij staan. Erg belangrijk is dat het management, de directie en de staf, de discipline opbrengen om zich te houden aan de richtlijnen en aanbevelingen van hel rapport. Het is een goede zaak dat in het planningscircuit, waar tot nog toe alleen rekening werd gehouden met omzet en kosten, dit personele aspect een rol gaat spelen. De nieuw gemaakte formulieren voor de prestatiebeoordeling en poten- tieelschatting zijn bovendien heel duidelijk en objectief. Daardoor kunnen ze goed ge bruikt worden door zowel beoordeelde als beoordelaar. Al met al hebben we een beleid vastgesteld waarmee we inzicht krijgen in iemands'kunnenen z'n doorgroeimogelijk heden. Ik wil trouwens benadrukken dat het van belang is dat het bij beoordelingsge sprekken ook eerlijk tegen de betrokken werknemer gezegd wordt als er géén doorgroei mogelijkheden meer zijn. Met het management development-beleid is er een duidelijke koppeling gelegd tussen prestatie en honorering: feitelijk is het zo dat er géén salarisver hoging gegeven kan worden als er géén beoordelingsgesprek is geweest. Het systeem zal goed toegepast moeten worden", aldus de heer Schop.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 22