Vervangiiigsoperatie 30 d. fles/krat vlekkeloos verlopen "De laatste dagen uit het leven van het pijpje zijn geteld." Met deze openingszin begon de Vers van Wat special die in maart 1985 is verschenen. De omschakeling van het ou de 30 cl flesje en het daarbij horende oude krat naar de nieuwe flesjes en kratten, is nu, voorjaar 1987, een feit. Daarom een terugblik op die vervangingsoperatie in dit nummer van Vers van Wat. Aan een aantal mensen heb ben we de vraag gesteld: "hoe is de vervanging verlo pen?" Flesjes zijn na een tiental jaren door o.a. beschadiging aan de bui tenkant (scuffing) aan vernieu wing toe. Datzelfde geldt ook voor kratten, zeker na 15 jaar ge bruik. De vervangingsoperatie is in november 1986 gestart. Heine- ken had met de nieuwe flesjes de primeur in het noord-oosten van Nederland. Amstel volgde eind november met de landelijke ver vanging. In januari was ook Hei- neken bier in de nieuwe 'outfit' landelijk te krijgen. Van de nieuwe kratten kunnen meer geladen worden op de vrachtauto's. Soepele operatie De heer F. Versteeg, hoofd verkoop thuisverbruik, over de vervanging: "Alhoewel we van tevoren gedacht hadden dat de vervangingsoperatie heel wat voeten in de aarde zou heb ben, is alles erg soepel verlopen. We hebben nauwelijks problemen gehad en hebben zelfs van een aantal grote re laties spontaan een compliment gekre gen over het geruisloze verloop van de ze grootscheepse vervangingsopera tie." "Bijna het gehele distributienet heeft goed gereageerd op de campagne die we gevoerd hebben voor de vervan ging van fles en krat. De afnemers zijn positief. Zowel het nieuwe krat als het nieuwe flesje zien er zeer mooi uit. Iets wat niet meer gezegd kon worden van het oude flessen- en krattenbestand." Hoge beginvraag naar oude lege kratten Versteeg: "Een van de "pro bleempjes" waar we mee geconfron teerd werden was de extra vraag van de handel naar oude, lege kratten om de retourvoorraad oude flesjes in te kun nen verpakken. In januari en februari hebben we 100.000 respectievelijk 125.000 lege kratten naar onze afne- 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 16