Nieuw aftahvateraiiverings systeem in Den Bosch Sinds april van dit jaar wordt op de brouwerij in Den Bosch een nieuw sys teem voor anaerobe voorzuivering voor brouwerij-afvalwater getest. Hoewel het principe van anaerobe zui vering niet nieuw meer is, is het ont werp van de installatie dat wel. Deze gloednieuwe Nederlandse ontwikke ling is van de firma Paques uit het Frie se Balk. Deze heet de IC-reactor, waar bij IC staat voor Interne Circulatie. Op de foto boven ziet u de 22 meter ho ge I.C.-reactor links met de voorge schakelde buffertank rechts. (Op de achtergrond de silo's van de brouwerij te Den Bosch). De buffertank heeft een doorsnede van 10 meter en een effectieve inhoud van circa 350 m Het gehele systeem is zodanig opgezet dat het eenvoudig te vervoeren is. De besturings- en doseerapparatuur is in gebouwd in een standaard 20-voet con tainer. Optimalisatie Momenteel is men druk bezig met het optimaliseren van het zuiveringspro ces. De fabrikant, de Bossche brouwe rij en de afdeling Water milieu van HTB voeren hierover nauw overleg. Zonder zuurstof Anaerobe zuivering heeft een verla ging van de vervuiling van afvalwater tot doel met behulp van bacteriën, die niet belucht mogen worden en die on der andere methaan produceren. Dit methaan kan worden gebruikt om de voor het proces gewenste temperatuur van ongeveer 35 C te handhaven. Anaerobe zuivering is dan ook vooral interessant voor die (tropische) bedrij ven waar het afvalwater reeds warm is van zichzelf. Dan blijft het energierijke methaangas over voor andere ge bruiksdoeleinden Kijkje van bovenaf in de buffertank 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 12