PY Zoetermeer sluit winterseizoen af Faire strijd kenmerkt Vrumona-toemooi Aangezien Ferro Centrum voor de derde achtereenvol gende maal de eerste plaats behaalde, mag het de door de heer Bootsma uitgereikte wisselbeker nu definitief houden. Inmiddels heeft de organisa tie al aanvragen van vele clubs gekregen om aan het toernooi van volgend jaar deel te mogen nemen. Op de foto een fragment uit de wedstrijd tussen Ferro Centrum en Jetten cafétaria. Op zaterdag 13 juni zal in Odijk het jaarlijkse Heine- ken zaalvoetbaltoernooi worden gespeeld. Daaraan zullen teams van zes vesti gingen van ons cocnern meedoen. Belangstellen den die de teams willen aan moedigen. kunnen terecht in sporthal De Lindenhof. Om 10.30 uur zal de eerste wedstrijd worden gespeeld. Eventuele nadere informa tie kunt u verkrijgen bij de heer B.H.J. Onwezen van de afdeling Inkoop van Vrumona. Hij is telefo nisch te bereiken op num mer 03405-63255. Een bingo-avond in april en een klaverjas-avond in mei waren de twee laatste activi teiten van de personeelsver eniging Gedistilleerd &Wijn in het seizoen '86/'87. Werd de bingo nog door een veertigtal 'goklustigen' be zocht, bij het klaverjassen was al merkbaar dat het sei zoen ten einde liep. Slechts zes tafels waren er bezet in het personeelsrestaurant van de GWN tijdens deze laatste avond. En net als zij dat alle andere avonden had gedaan verzorgde mevrouw Appel, echtgenote van een van de Zoetermeerse medewer kers, de drankjes en hapjes voor iedereen. Met een score van 5.689 pun ten werd de heer J. Bezuin winnaar van de avond. Op Paaszaterdag, 18 april, vond in sporthal De Clomp in Zeist voor de derde maal het FCVrumona-toernooi plaats. Net als voorgaande keren was dit georganiseerd door de heer J. Bootsma, penningmeester van FCVru- mona en werkzaam bij de af deling verpakken in Bunnik. Hij had vijf zaalvoetbal teams bij elkaar gekregen uit Bunnik en omgeving. Het Vrumona-team was hier van zelfsprekend ook bij, al was een aantal vaste spelers he laas op deze datum verhin derd. Aan het begin van het toer nooi leek het er even op dat het geheel geen doorgang kon vinden omdat de scheidsrechters niet kwamen opdagen. Gelukkig werden de heren G. Gottschalk (in terne dienst, Vrumona) en H. Hendriks bereid gevon den de fluit te hanteren. Dit ging hen, zo bleek uit de reacties van spelers en pu bliek, goed af. Na een spannende maar vooral faire strijd, waarin per wedstrijd de kansen van de deelnemende teams wissel den, werd de uitslag: 1. Ferro Centrum, 2. ZVVKoppen, 3. DVAID, 4. Jetten cafétaria en 5. FCVrumona.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 11