Vuurdoop voor clubhuis 'Tenvoetenuit' is de naam die directeur personeelsza ken PC. Schop op 16 april onthulde. Een naam die de elementen tennis, voetbal en uitspanning bevat. Tenvoeten uit tekent de naam de aard van het ge bouw dat met ingang van 16 april deze naam draagt: het nieuwe clubhuis van de Zoe- terwoudse tennis- en voet balverenigingen HTCZ en HVZ. Bestuur en leden van beide Heineken sportvereni gingen zijn zeer te spreken over het nieuwe verenigings gebouw. Dat is niet verwon derlijk, want hiermee is een jarenlang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Boven dien hebben de verenigingen voor een groot deel inspraak gehad bij de inrichting. "Het gebouw bevalt zo goed, dat je je niet kunt voorstellen dat we het tien jaar hebben uitgehouden in het vorige ge bouwtje" zegt H VZ-secreta- ris G. Goedhart. Hij kan dit goed beoordelen, want al snel na de opening nam HVZ het in gebruik. De competitieverplichting die men nog had, werd op 2 mei nagekomen in een wedstrijd tegen SVOW. Voor deze ge legenheid kregen de tegen standers, hun supporters en het voltallige bestuur van de voetbalclub, een drankje aangeboden.Tevens konden zij genieten van een barbe cue (bereid op een vaste bar becue, die aangeboden is door de tennisvereniging). Ook waren er medewerkers van de Zoeterwoudse brou werij, die door middel van een oproep op de publicatie borden attent waren ge maakt op deze 'open dag', zij kregen eveneens een drank je en deelname aan de barbe cue aangeboden. Een echte vuurdoop kreeg Tenvoetenuit in de week van 11 tot en met 16 mei, toen vond namelijk een voetbal sportweek plaats, waaraan acht teams van de Zoeter woudse vestiging deelnamen. Daarover berichten we u in het volgende nummer. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 10