JAGERMEISTER: HET KAN NIET IJSKOUD GENOEG ZIJN Reuthlin wordt extlusief distributeur van Pommery thampagne Jagermeister. Drink'm ijs- en ijskoud. Nadat de Gedistilleerd enWijngroep Nederland BVin 1985 het exclusieve importeurschap voor Osborne sherry en brandy en voor Bacardi Rum heeft verkregen, heeft men daaraan nu de distributie van een van 's werelds meest vooraanstaande champagnemerken toegevoegd. Op ruim honderd plaatsen in Nederland zijn de afgelopen maanden nieuwe billboards van Jagermeister aangeplaktDezelfde car toonachtige reuze-affiches zullen in no vember en december van dit jaar op nieuw in het straatbeeld worden aange bracht. Want hoe koud het ook is, de smaak van Jagermeister komt het meest tot z'n recht wanneer deze krui denbitter ijs- en ijskoud wordt gedron ken. Dus zo uit het vriesvak van de koelkast en bij voorkeur in een glaasje dat in datzelfde vriesvak ook diep- en diepgekoeld is. Het thema van de laat ste Jagermeister-billboards laat er geen twijfel over bestaan: Jagermeister. Drink 'm ijs- en ijskoud". I et ingang van 1 april heeft Wijnhandel Reuchlin -onder deel van dc GWN- namelijk de exclusieve distributie voor Neder land van het champagnehuis Pommery overgenomen van Martini Rossi Ne derland NV. De overname van het im porteurschap van Pommery doorWijn- handel Reuchlin betekent voor de GWN een verdere stap in het verwer ken van vooraanstaande aperitief-, wijn- en gedistilleerdmerken. Het was de monnik Dom Perignon die aan het einde van de 17e eeuw ontdek te hoe hij het in de lucht opgaande koolzuurgas in een fles gevangen kon houden. Hij zal toen niet vermoed heb ben dat de schuimende jonge wijn, die door zijn uitvinding voor langere tijd houdbaar werd, enige honderden ja ren later nog steeds zo geliefd zou zijn. En in populariteit zou blijven groeien. Vandaag de dag is 'champagne' zoals we de wijn uit de gelijknamige streek met de bubbeltjes en belletjes noe men, een drank die zeer tot de verbeel ding spreekt. Is er iets feestelijks te vie ren, dan hoort een fles champagne er bij. Oorspronkelijk was La Champag ne de naam waaronder de voormalige provincie ten noordoosten van Parijs tot aan de Franse Revolutie bekend was. Het gebied ten westen en zuidwes ten van de stad Reims is het voornaam ste champagnegebied. In Reims is ook het bedrijf 'S.A. Champagne Pommery Greno' ge vestigd. Pommery Greno is een van de grootste champagnehuizen en pro duceert een van de meest vooraan staande merken in de wereld: Pomme ry. Brut Royal, Demi-sec, Brut Rosé, Brut Millésimé en Cuvée Spéciale Louise Pommery zijn champagnes uit het Pommery-assortiment. De geschie denis van Pommery voert terug naar het jaar 1836. Toen de stichter, Louis Alexandre Pommery, in 1858 overleed en mede-oprichter mr. Greno zich in 1860 uit de zaken terugtrok, stond we duwe Jeanne Alexandrine Louise Pommery er alleen voor. De 40-jarige weduwe bleek over een uitstekend za kelijk gevoel te beschikken. Zo maak te zij al spoedig vele reizen naar Enge land en Schotland om export naar deze landen te bevorderen. Óp haar initia tief werd in 1870 een circa 60 hectare groot terrein aangekocht in Reims. De gebouwen die zij erop liet bouwenher inneren aan haar reizen naar Enge- land. Opgetrokken in een uit de 16e eeuw daterende Gothischc stijl en om geven door Engelse tuinen, is het be drijf Pommery Greno indrukwek kend om te zien. Het meest bijzondere is echter niet zichtbaar. Onder het com plex bevinden zich in kalksteen-kel ders, op een diepte van 30 meter en met een totale lengte van 18 kilometer. In deze kelders liggen de wijnen maan denlang op een constante temperatuur van 10°C. Hier ondergaan ze de behan delingen die nodig zijn voordat de Champagne op de markt kan worden gebracht. In een volgend nummer zul len we uitgebreider terugkomen op de 'méthode champenoise' en de produk- ten van het huis Pommery Greno. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 9