Royal Club Light afgevuld Stijging van 7,5% netto winst in boekjaar '86 Op 8 april zal het jaarverslag van Heineken N.V. over 1986 beschikbaar zijn. Vooruitlopend op het verschijnen van dit verslag heeft de Raad van Bestuur op 6 maart al de belang rijkste financiële gegevens bekend gemaakt. Meegedeeld is dat over het boekjaar 1986 een netto winst van 285,3 mil joen is behaald.Ten opzichte van de winst in het vorige jaar 265,4 miljoen) betekent dat een netto winststijging met 7,5 De geconsolideerde netto omzet is toegenomen en wel met 4,4 tot 6.684 miljoen gulden. De Raad van Be stuur schrijft deze stijging voor een belangrijk deel toe aan wijzigingen in de omvang van de consolidatie, het feit dat de Spaanse deelneming El Aguila S.A. (die in het boekjaar 1985 nog slechts voor een deel in de consolidatie was betrok ken) nu volledig in de concerncijfers is opgenomen. De waardetoename van de gulden ten opzichte van veel bui tenlandse munteenheden had overigens een negatieve in vloed bij de omrekening in guldens van de omzetten en resul taten van buitenlandse groepsmaatschappijen. Ook het be drijfsresultaat ging omhoog. Vergeleken met 1985 (toen 454,5 miljoen werd behaald) is sprake van een toename met 12,9 tot 513,2 miljoen. Meer gegevens over het boekjaar 1986 kunt u lezen in het jaarverslag, dat vanaf 8 april voor medewerkers verkrijgbaar is bij de portiers en re cepties van de diverse vestigingen. Vrumona heeft haar calorie arme vruchtenlimonades met ingang van 16 februari onder de naam Royal Club Light (in plaats van E-10 Light) op de markt gebracht Dat feit is op velerlei manie ren bekendgemaakt. Behal ve een campagne die spe ciaal gericht is op de groep trouwe E-10 Light consu menten (onder wie met na me de diabetici) is er in maart ook een algemene te levisie- en tijdschriftencam pagne van start gegaan. Royal Club Light moet bij een zo groot mogelijke groep consumenten bekend wor den. Daarom is ook de naam veranderd. Royal Club is een merknaam die meer mensen zal aanspreken dan E-10 Light, dat z'n gebrui kers vooral onder de diabeti ci telde. Maar er zijn natuur lijk meer mensen dan alleen diabetici die kiezen voor ca lorie-arme vruchtenlimona des. Al was het alleen al de nog steeds toenemende groep die zich om de slanke lijn bekommert. Aangezien het niet vaak ge beurt dat produkten van naam veranderen, stond commercieel directeur R. Overgaauw op 16 februari even stil bij het afvullen van de eerste fles Royal Club Light. Om ook alle Vrumo- na-medewerkers ervan op de hoogte te stellen dat de ca lorie-arme sinas, cerise, cas sis en citroen een nieuw le ven beginnenkreeg ieder op kantoor en in de produktie een Royal Club Light-gebak- je aangeboden. Op de foto van links naar rechts produktieleider Kooijproduct-manager mw. Horensma en commer cieel directeur Overgaauw. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 7