in Koffieconcert Vrolijke noten Sociaal jaarverslag 1986 Midden april verschijnt het sociaal jaarver slag 1986. Het thema van dit sociale jaarver slag is informatisering en automatisering, te rug te vinden in fotos en veel artikelen. In formatisering en automatisering hebben in vloed op het werk, op de organisatie. De di rectie Heineken Nederlands Beheer zegt hierover in het sociaal jaarverslag: "De communicatielijnen zullen korter worden, bestaande functies zullen qua inhoud veran deren en sommige functies zullen geheel verdwijnen. Vanuit sociaal oogpunt zal een goede begeleiding noodzakelijk zijn. Hier bij zal het zwaartepunt komen te liggen op scholing, herscholing en de begeleiding van 1"kers naar gewijzigde of zelfs nieu we functies." Een willekeurige greep uit de onderwerpen die u aan kunt treffen: ar beidszaken, loopbaanontwikkeling, func tieclassificatie, een verslag van de bedrijfs gezondheidsdienst en natuurlijk ook aan dacht voor de COR, de Centrale Onderne mingsraad. Serieuze tonen vóór de pauzeeen lich ter programma met een carnavalesk hoogtepunt erna. Zo was al jaren de opzet van het zogenoemde Koffiecon cert dat de Heineken Fanfare traditie getrouw vlak voor het carnaval in Den Bosch verzorgt. "De formule was al zo oud, dat we vonden dat we nodig aan vernieuwing toewaren. Daarom heb ben we het dit jaar anders gedaan. Nu was er geen duidelijke scheiding meer tussen zwaardere en carnavalsmuziek, maar liep het carnaval als een rode draad door het hele concert heen" ver telt fanfare-secretaris Jo van Berkom. Drumbandinstructeur Jan Leblanc was de eerste die de aanwezigen in het geheel gevulde Casino kennis liet ma ken met de nieuwe aanpak in zijn act als motorrijder. Het B-orkest, de jonge garde, trad dit jaar voor het eerst op voor het Bossche publiek. Het bleek een succesvolle kennismaking, vooral ook door het optreden van slagwerker Leon van Rossum met zijn playback- uitvoering van Toon Hermans' "Wat ruist er door het struikgewas?". Frits en Corné de Mug (van de afdeling ver pakken uit de Bossche brouwerij) wa ren de eersten die tijdens het optreden van de fanfare de lachers op hun hand kregen. De een was verkleed als kap per, de ander als bebaarde klant zit tend in een ouderwetse kappersstoel. Terwijl de overige fanfareleden Rossi ni's Barbier van Sevilla ten gehore brachten, zorgden zij dat dit toch se rieuze nummer een carnavalesk tintje kreeg. "Het is moeilijk om serieus te blijven spelen" geeft Jo van Berkom toe. "Vooral omdat de barbier, die zelf ook een muzikaal steentje bijdroeg, nu eens de fanfare opjoeg wat sneller te spelendan weer een bepaalde partij te herhalen. Gelukkig hadden we vol doende gerepeteerd om door te kun nen spelen zonder in lachen uit te bar sten. Dan zou de grap eraf geweest zijn." Natuurlijk werd ook in de nieu we opzet de traditie gehandhaafd ruim te te bieden aan optredens van carna valsverenigingen en dansgroepen. Op de foto Grupo Folkloriko Nos Caribe in actie op de klanken van de Antil liaanse suite.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 6