Het is nu de vraag hoe struitureel de verbetering bij Vrumona is. Verliezen zijn in de toekomst onatteptabel. De sfeer in het bedrijf is verbeterd De medewerkers geloven weer in Vrumona en stralen dat ook uit. We hebben de athterstand die we hadden op de rest van de frisdrankenindustrie ingehaaldmaar het gaat erom een voorsprong te krijgen. bedrijf anders te organiseren, te her structureren. Het uiteindelijk doel is dat we een klantgerichte organisatie worden, die met z'n produkten de markt goed in handen heeft. Onze organisatie is platter, smaller en directer geworden. We hebben de tijd en het geld niet om lang over zaken te vergaderen en eindeloze beleidsstuk ken te maken." Afslanking Bij de herstructurering wordt van 1986 tot en met 1989 rekening gehouden met het verdwijnen van ongeveer 100 arbeidsplaatsen. In 1986 heeft een af slanking plaats gehad met 40 medewer kers. In 1987 zal het aantal medewer kers met 30 verminderen. Rottier: "De afslanking in 1986 met 40 mensen heeft vooral plaatsgevonden bij marketing/verkoop. Dit jaar zal de personeelsvermindering vooral in de produktie plaatshebben. Dat bereiken we vooral door interne overplaatsin gen. Intern: datisin dit geval binnen de totale Heineken-organisatie. Heine- ken Nederland B.V. heeft ons daartoe, gelukkig mag ik zeggen, alle mogelijk heden gegeven." Geloof in eigen bedrijf "De sfeer in het bedrijf is verbeterd. We hebben zonder iets te verzwijgen en in dezelfde bewoordingen als we de Raad van Bestuur hebben ingelicht, al le medewerkers verteld welke maatre gelen genomen moeten worden, welke kant we op moeten en wat er stond te gebeuren. Hierdoor kwam er een eind aan heel wat onzekerheid. Men ging zo langzamerhand beseffen waar men aan toe was en wat dat voor hun bete- kende. Was het ziekteverzuim eerst hoog, later in het jaar daalde dit dras tisch. Ik denk dat dit mede het effect is van openheid over wat er binnen Vru mona moet gebeuren. Ook ging men de resultaten van bepaalde, uitgevoer de maatregelen ervaren. De medewer kers zijn weer gaan geloven in Vrumo na en dat stralen ze ook uit." Kwaliteitsverbetering "Ik wil niet zeggen dat door de afslan king er geen spanningen zijn in het be drijf. Uiteraard is het niet gemakkelijk als je weet dat het aantal personeelsle den nog verder terug moet lopen de ko mende jaren. Maar iedereen, van hoog tot laag, zet zich in voor het bedrijf. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de kwali teitsverbetering. Het aantal klachten over de kwaliteit van onze produkten en de verpakkingen is met 40% ver minderd in 1986. Dat heeft te maken met de technische apparatuur, met een stuk begeleiding maar zeker ook met de inzet van de medewerkers. Het aan tal ongevallen is ook afgenomen, de kosten zijn teruggeschroefd, de plan ning is heel duidelijk verbeterd. Uit al le afdelingen kwamen suggesties voor verbeteringen. Men is weer trots op het bedrijf, gelooft in eigen kracht." KLACHTMELDINGEN PRODUKTIE KLACHTEN COMMERCIËLE KLACHTEN AANTAL FLESSEN, BUSSEN OF TANKS RETOUR UIT DE BINNENLANDSE MARKT Jaar van de waarheid "De vertegenwoordigers doen het uit stekend. De account- en productmana gers hebben meer verantwoordelijk heid gekregen. De betrokkenheid van de verkoop- en marketingmensen is al leen maar gegroeid. De afzet is in 1986 met 7% gestegen, veel meer dan de to taalmarkt. De organisatie ziet er weer model uit. Alle machines zijn beter gaan draaien, alle afdelingen zijn beter op elkaar afgestemd. Allemaal zaken waarom we voorzichtig optimistisch gestemd zijn. Voorzichtig, want we zijn er nog niet: 1987 wordt het jaar van de waarheid. We moeten onze marktposi tie minstens handhaven, we zullen on ze kosten in de hand moeten houden terwijl het de vraag is hoe de export zich ontwikkelt. 1986 zat volledig mee, ook doordat de inflatie niet verder ging, de energieprijzen omlaag gingen en de grondstoffenprijzen gelijk ble ven. Het is nu de vraag hoe structureel de verbetering bij Vrumona is. Verlie zen zijn onacceptabel in de toekomst." Kostenbeheersing "We zullen onze kosten nog beter moe ten beheersen, en efficiënter blijven werken. Het rendement van de bottel- lijnen moet omhoog, de voorraden gaan omlaag, de opslagcapaciteit moet beter benut worden, we moeten goed koper inkopen en ons meer op de markt richten, om maar eens iets te Veel ideeën "Onze organisatie is een andere dan de bierorganisatie. We zijn kleiner, ken nen minder lagen, er is niemand waar op je de verantwoording af kunt schui ven. We werken aan een eigen identi teit, een eigen gezicht. We werken uit eindelijk in de frisdrankenbranche. Dit roept wel reacties op binnen de Neder landse organisatie. Een goede ontwik keling", merkt Rottier lachend op. "En tot slot: Er zijn nog veel zaken te verbeteren bij Vrumona. Het bedrijf borrelt van ideeën. We zien met z'n al len steeds beter waar nog mogelijkhe den zijn om verbeteringen aan te bren gen. Daar zullen we op in gaan spe len." 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 5