i In Memoriam J.G. DE WIT BUITENLAND FRANKRIJK De heer P.M.H.F. Sassen is sinds 16 maart gedetacheerd bij Franqaise de Brasserie te Schiltigheim, voor een pe riode van drie maanden. IERLAND De heer R.H.A. Klerkx is begin april definitief met zijn gezin teruggekomen uit Cork. In afwachting van de aanstel ling van een nieuwe Brewery Manager aldaar, is de heer A Moerkerk tijdelijk gedetacheerd in Cork. BAHAMA'S Van de Bahama's keerden terug de he ren 7. M. M. Luk en 7.7. van Essen op res pectievelijk 23 februari en 25 maart. NIGERIA De heer D. van Straten is op 27 maart met zijn gezin naar Lagos vertrokken. Hij was daar kort daarvoor gestart als Nigerian Engineering Manager. TSJAAD De heer F.J. Snieders is op 6 maart defi nitief uit Kameroen teruggekeerd. Hij werd eind maart voor een aantal maan den gedetacheerd in Tsjaad. ZAÏRE De heer 7. A A7. Koop vertrok eind maart naar Zaïre als Coordonnateur Logistique. Zijn echtgenote zal zich spoedig bij hem voegen. DANKBETUIGINGEN Het was voor mij op 3 februari jl. een bijzondere dag. Ik zag er wel tegenop om officieel afscheid te nemenmaar u allen hebt het voor mij, mijn vrouw en zoon tot een onvergetelijke dag ge maakt. Als buitenstaander sta je er toch anders tegenover, dan wanneer je zelf het middelpunt bent. Uw warme belangstelling heeft ons zeer goed ge daan. Allen heel, heel hartelijk be dankt voor de mooie cadeaus (onder andere het horloge) en de bloemstuk- jes. Ik had mij geen mooier afscheid kunnen wensen. 7. Mes Directie Heinekenheel hartelijk dank voor de onvergetelijke receptiedie mij is aangeboden bij mijn afscheid van Heineken op 8 januari jl. Alle aanwezi gen heel hartelijk dank voor hun atten ties en belangstelling, ook namens mijn vrouw, dochter, schoonzoon en klein zoon. 7. Baks Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik u hartelijk danken voor de door u getoonde belangstelling op mijn af scheidsreceptie. Bovendien mijn dank voor de prachtige cadeaus en niet te ver geten het 'fotoboek', waaraan zoveel collega's hun medewerking hebben ver leend. Dank zij u allen is het voor ons een onvergetelijke dag geworden. L. v.d. Eijk Mede namens mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wil ik directie en mede werkers hartelijk danken voor de bloe men en attenties bij ons 55-jarig huwe lijksfeest op 4 februari 1987. J.H. Gruijthuijsen Hoewel wij ons 50-jarig huwelijksfeest rustig moesten vieren, heeft de aanwe zigheid van de heer Kregel namens de brouwerij de feestvreugde en gezellig heid zeer verhoogd. Voor de fruitmand, de feestdrankjes en de enveloppe met inhoud die hij ons brachtwillen wij de brouwerij heel hartelijk danken. H. Tijssen en ATijssen v.d. Linden Op 8 februari jl. overleed op 55-jarige leeftijd na een ziekte van enige maan den de heer J.G. de Wit. De heer De Wit was werkzaam bij de interne dienst als medewerker in het bedrijfsrestau rant van de Bossche brouwerij. Na eerst ruim 25 jaar in de textiel te heb ben gewerkt, trad hij in '77 bij Heine ken in dienst. Eenieder die met hem mocht werken, leerde hem kennen als een trouwe vriend die eerlijk voor zijn mening uitkwam, doch evenzeer be scheiden was en niet onnodig op de voorgrond trad. De brouwerijgemeen schap bewaart aan Jan de Wit de beste herinneringen. Het moet voor zijn echtgenote, kinderen en familie een steun en troost zijn te weten dat zove- len hem naar zijn laatste rustplaats heb ben begeleid om afscheid te nemen van een gewaardeerd collega en vriend. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 23