H.J. Blankhorst J.L.W. Adriaanse A. Verstraate gpgjjHHi Twello-Op 1 januari 1987 was het precies 25 jaar ge- gr ®lj leden, dat de heren H.J. Blankhorsten M. A. Rein- Übh V ders beiden in dienst traden van de Drankenhandel De Vries-Lemmo te Twello. Het is dan ook een bijzondere gebeurtenis als beide jubilarissen op dit moment eveneens werkzaam zijn voor deze en ze daarbij besluiten hun jubi leum gezamenlijk te vieren. Hiertoe werden beide jubilaris sen met hun volledige gezin ontvangen in aanwezigheid van vele collega's en vrienden op het gezellig ingerichte horeca bedrijf teTwello. Het hoofd horecagebied, de heer L.P.M. de Jonge, sprak beide jubilarissen toe en bevestigde dat er in het horecagebied Gelderland/Overijssel in totaal 4 x 25 jaar 100 jaar jubileum gevierd kon worden op 1 januari. Zelf was hij namelijk op 1 januari 25 jaar in dienst van onze onderneming. Dit zelfde geldt ook voor mevrouw Londt Schultz, die echter voor alternatieve viering had gekozen. Vervolgens speldde de heer De Jonge de heren Blankhorst en Reinders de gouden speld op onder dankzegging voor hun beider inzet de afgelopen 25 jaar. Het was daarna de heerVan Ommen, die namens het personeel de beide jubila rissen bedankte en het cadeau overhandigde. De heer Rein ders dankte mede namens de heer Blankhorst alle aanwezi gen voor hun belangstelling, waarna de receptie werd ge opend. Het werd een groot, zeg maar rustig dubbel groot feest tijdens de receptie. rtlf® Den Bosch- Op 19 februari werd het 25-jarig jubi- j# ®f leum gevierd van de heer AdriaanseDe heer Geer- Isa laP lings, wachtchef verpakken, nam, in de Cambrinus- kelder het woord. Deze memoreerde dat de jubilaris als af- lichter in de afdeling boenplaats/tapkelder is begonnen en al heel snel is hij via reserve-tapper naar fustentapper opge klommen. Als een van de eerste sankey-operators heeft hij geholpen de sankey-lijn in zijn huidige vorm gestalte te ge ven. Zijn drang om hogerop te komen werd hier bevredigd, want de sankey heeft het hoogste bordes van de afdeling ver pakken. Voorts verhaalde de spreker dat de drang om goed werk af te leveren er diep in zit bij de jubilaris, want bij een discussie over de hoeveelheid inkt in de etiketteermachine, kwam hij zelf van top tot teen onder de inkt te zitten. Ook stond hij voor zijn collega's altijd klaar. Dat ging zelfs zover, dat hij zijn eigen auto ramde bij een hulpoperatie.Terugkij kend op de 25 jaar dankte de heer Geerlings de jubilaris voor zijn inzet en energie, waarmee hij altijd zijn werk aan de fustenlijnen gedaan heeft, en betrok daarbij ook de fami lie Adriaanse, omdat ploegendienst nu eenmaal een extra druk op het gezinsleven legt. Een muziekkappel van de B.B.A. kwam tijdens de receptie de jubilaris nog een muzi kale hulde brengen. 4jjP| Vlissingen- Op 5 maart jl. werd in Café Restaurant I j Maritiem in Vlissingen het 40-jarig dienst jubileum laP gevierd van de heer AVerstraatewerkzaam bij de Horeca Tap Service in het horecagebied West-Brabant/Zee land. De heer Verstraate werd vergezeld door zijn echtgeno te, zijn kinderen, zijn moeder en een tante. Op de foto ziet u de moeder van de heer Verstraate en zijn tante, beiden ge kleed in traditionele kledij. De moeder van de heer Ver straate vertelde tijdens de voorontvangst een fervent lezer te zijn van Vers van 't Vat. Tijdens de receptie werd de jubila ris toegesproken door de heer De Rode, die op humoristi sche wijze de loopbaan van de heer Verstraate schilderde. De heer Meijboom speldde vervolgens de gouden speld met briljant op en overhandigde de jubileumgratificatie. Hierna sprak de heer v.d. Kroon namens de personeelsvereniging Middelburg. De heer Combee overhandigde de heer Ver straate het beeldje "Pieter Pils" en de bijbehorende oorkon de. Tenslotte sprak de heer Verstraate een dankwoord en werd de druk bezochte receptie informeel voortgezet. Dat de heer Verstraate een geliefd collega is bleek onder meer uit het grote aantal cadeaus dat hij in ontvangst kon nemen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 21