Afscheid J. Mes Afscheid P.G.H. Offermans Afscheid H.C. Bolk Afscheid M.H.M. Vossen Nuth- Na de officiële ontvangst van de heer Vossen en zijn gezin door de heer P.A.M. Janssen en de heer M. de Goey op 16 februari, werd er in een klein gezelschap onder het ge not van een stuk Limburgse vlaai gesproken over de loop baan van de heer Vossen. Met name ook zijn relatie tot de familie Vullinghs en zijn uiteindelijke indiensttreding bij de Drankenhandel Vullinghs in 1968. De heer Janssen zei dat hij de heer Vossen heeft leren kennen als een zeer accuraat medewerker die met grote plichtsbetrachting tot aan de dag van vandaag zijn werk heeft uitgevoerd. De heer Vossen be dankte de heer Janssen voor zijn lovende woorden en vond het juist om te melden dat hij in al die jaren, ondanks ver schillende bazen, met veel plezier zijn werk heeft kunnen doen omdat men hem daarvoor altijd de ruimte heeft gebo den. Verder werden op uitdrukkelijk verzoek van de heer Vossen géén toespraken gehouden. Wèl was het de heer Van Hilten die in het kort de heer Vossen namens alle collega's bedankte voor de prettige samenwerking, en hem namens het personeel enige fraaie cadeaus overhandigde, waaron der een Workmate. Zoeterwoude- Op dinsdag 3 maart nam de heer J. Mes af scheid na een dienstverband van iets meer dan 12 jaar. De heer Mes werd vergezeld door z'n vrouw en zoon. Bij de voorontvangst waren de heren Poelijoe, Baars, Uitenboog- aard. Van Breugel en Sternfeld aanwezig. Bij de officiële re ceptie werd de heer Mes toegesproken door dc heer van Breugel, die de loopbaan van de heer Mes kort belichtte. De heer Mes kreeg oaeen horloge aangeboden onder het mot to dat hij. als man van klok, een dergelijk geschenk zeker zou waarderen. Hij kwam altijd overal stipt op tijd! De heer Mes is begonnen bij het Heineken rekencentrum. De laatste tijd heeft hij zich vooral bezig gehouden met de verzekerin gen voor dc kostbare apparatuur. Veel collega's hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt afscheid van hem te ne men. Den Bosch- De heer Offermans is nog een van de zeer weini gen die op 65-jarige leeftijd afscheid nam. De Cambrinus- kelderwas op 13 februari jl. goed gevuld ter gelegenheid van zijn afscheidsreceptie. De heer Römkens sprak namens de afdeling Verpakken de scheidende toe en vertelde hoe de heer Offermans als oud-marineman nog op 48-jarige leeftijd bij Heineken in dienst trad.Tot 60-jarige leeftijd is hij als re- serve-aflosser bij colonne 6 werkzaam geweest. De laatste jaren heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met de re paratie van tapstangen. De heer Römkens typeerde de heer Offermans als een college met wie het prettig was samen te werken. Daarbij gold voor hem dat altijd eerst het werk moest worden afgemaakt, voordat er tijd was voor een praatje. Een grote hobby van hem was de voetbalsport en in 't bijzonder de voetbalvereniging B.V.V. Soms liepen de dis cussies na afloop van een wedstrijd in de sportkantine zover uit, dat er geen tijd meer was om huiswaarts te keren i.v.m. de nachtdienst. De heer Römkens dankte de heer Offer mans voor de geleverde diensten en wenste hem en zijn echt genote nog vele jaren in goede gezondheid toe. Na de over handiging van de enveloppe met personeelsbijdrage konden alle belangstellenden persoonlijk afscheid nemen. Amsterdam- Donderdag 12 maart was een bijzondere dag voor de heer H.C. Bolk. Op die dag werd niet alleen zijn 40- jarig jubileum gevierd, maar nam hij tevens afscheid van Heineken. Voorafgaand aan de receptie werd de heer Bolk, die vergezeld werd door z'n echtgenote, dochter en schoon zoon, ontvangen door de heren Klomp, Kereweer, Pels Rijc- ken en de dames Vijzelman en de Leeuw. De officiële ont vangst in de Kuiperij, werd door mevrouw de Leeuw inge luid met het voorlezen van een deel van de voor de jubilaris binnengekomen telegrammen en telexberichten. Daarna sprak de heer Klomp die in vogelvlucht de 40-jarige loop baan van de heer Bolk doornam. De heer Bolk werkte als inkoper bij H.T.B.,alspersoneelscoördinatorbij Heineken Internationaal en sloot z'n loopbaan af bij Concern Sociale Zaken en Management Development. De afscheid nemen de jubilaris kreeg een oorkonde overhandigd met het daar bij behorende bierdrinkende beeldje. Ook werd hem de ju- bileumspeld opgespeld. Hierna sprak de heer Pels Rijcken namens alle collega's de heer Bolk toe. Om z'n vrije tijd zin vol in te vullen kreeg hij een schildersuitrusting aangeboden Tot slot bedankte de heer Bolk het bedrijf en al z'n collega's voor de prettige tijd. Velen hebben daarna de gelegenheid benut om persoonlijk afscheid van de heer Bolk te nemen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 20