Spetiaal kwaliteitsproject in Den Bosch Ook de vestiging Den Bosch is druk bezig met kwaliteits verbetering. Er is een algemene campagne waarover de heer P. Hamers, bedrijfsleider van de Bossche vestiging, aan alle medewerkers een brouwerij bulletin heeft ge stuurd. Daarbinnen loopt een zeer speciaal project op kwaliteitsgebied. V-* ij het speciale project gaat het om de optimalisering (verbete- m0 ren, het nog beter doen) van de technologische dienstverlening. Het project heeft tot doel de verantwoorde lijkheid voor de kwaliteit van het pro- dukt daar te leggen waar ze thuishoort namelijk bij de produktiemedewer- kers. Een aantal taken van de bedrijfs- technologische dienst (BTD) zullen worden overgenomen door de produk- tie-afdelingen. Dat betekent ook dat de organisatiestructuur van de pro duktieafdelingen en de BTD van de Bossche brouwerij verandert. Over de veranderingenhet hoe en waarom van dit kwaliteitsproject wordt momenteel een video gemaakt die aan alle mede werkers van deze vestiging zal worden vertoond. Kwaliteitsvisie De heer Hamers daarover: "Bij de pro- duktie-afdelingen -en Den Bosch is een groot produktiebedrijf waar meer dan 1250 mensen werken- zijn een aan tal factoren erg belangrijk. Dat zijn: de kwaliteit van ons produkt, de hoeveel heid die we produceren, de kosten en de levertijd. De visie op de produktie van bier houdt in de eerste plaats in dat degene die het produkt maakt verant woordelijk is voor de kwaliteit ervan. Door onze produktkwaliteit nog beter te maken kunnen we onze kosten beter beheersen. Daarnaast blijft natuurlijk de BTD (en ook de technische dienst) bij de produktkwaliteit betrokken. Ook personeelszaken en het manage ment hebben te maken met de kwali teit van het produkt. Door goede over legsituaties te scheppen, door mee te denken met de medewerkers, komt er binnen het bedrijf een klimaat waarin goed en duidelijk over kwaliteit en de aanpak ervan gesproken kan worden Alle produktieafdelingen hebben in eerste instantie zelfde controle over hun produkt. De aanpak, in het kort Wat gaat er gebeuren in Den Bosch: Hamers: "De werkzaamheden van de kwaliteitsdienst, onderdeel van de BTD, zullen in de nieuwe opzet meer gericht zijn op produktkwaliteit op lan gere termijn. De BTD controleert of ook op langere termijn de kwaliteit constant blijft. Alle produktie-afdelin- gen of we nu praten over brouwen, ver pakken of intern transport, krijgen in eerste instantie zelf de controle over hun produkt. De operator in de afde ling brouwen wordt verantwoordelijk voor de juiste procesinstelling: de kwa liteit van het produkt moet constant en dus goed zijn! Produkt- en procescon troles kunnen aanleiding zijn tot bijstu ring van het proces. Hetzelfde verhaal gaat ook op voor de afdeling verpak ken en de afdeling intern transport: De etiketteerder moet erop letten ^ver antwoordelijk) dat het etiket goed op de fles komt; de heftruckchauffeur zorgt dat een auto de goede belading krijgt." Training Om die verantwoordelijkheid ook te kunnen dragen moeten de produktie afdelingen weten waar ze zich aan te houden hebben. Goede procesvoor schriften en procedures, die op schrift staan, kunnen daarbij helpen. Natuur lijk kunnen voorschriften nooit hele maal volledig zijn. Maar: medewer kers die getraind zijn, die weten hoe het proces gecontroleerd kan worden, die gegevens kunnen meten, registre ren en analyseren en interpreteren, kunnen meehelpen de hoge kwaliteit van het produkt te handhaven. Onder deel van het Bossche kwaliteitsproject is dan ook training en vorming. Uiteindelijk is het doel van het project de vakbekwaamheid van de uitvoeren de medewerker te verhogen en zal hij, juist doordat hij het proces (en dus de kwaliteit) kan beïnvloeden, zich ver antwoordelijk voelen voor zijn eind- produkt." 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 15