Pensioenregeling voor vrouwen V.U.T. 65 In het verleden gingen vrouwelijke medewerkers bij Hei- neken met pensioen als ze 60 jaar werden. Vóór 1970 was de pensioenleeftijd voor vrouwen bij ons bedrijf zelfs 55 jaar. Voor mannen geldt van oudsher dat hun pensione ring ingaat op 65 jarige leeftijd. Vrouwen stopten dus op jongere leeftijd met werken dan hun mannelijke colle ga's. Dat is nu verleden tijd. Dit verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen behoort sinds 31 december 1985 tot het verleden. Vrouwen gaan nu ook op 65 jarige leeftijd met pensioen. 425 vrouwen in Pensioenfonds. Toen: Algemeen rekenvoorbeeld In mei 1986 hebben vrouwen die toen deelnamen in het Heineken Pensioen fonds een brief hierover gekregen. Bij die brief zat een algemeen rekenvoor beeld. Toch bleek al snel dat voor veel vrouwen de nieuwe regeling niet duide lijk was. Velen wilden graag weten wat die verandering in hun eigen situatie vooral financieel betekent. Nu: Individueel Rekenvoorbeeld Op die laatste vraag probeert het Hei neken Pensioenfonds antwoord te ge ven. Iedere vrouw die in het Pensioen fonds zit, krijgt opnieuw een brief met daarin (financiële) informatie die spe ciaal voor haar persoonlijk op een rij is gezet. Wel moet daarbij gezegd worden dat de berekening is gemaakt op basis van de op 1 maart 1986 bekende feiten. Het is niet te voorspellen - en het Pen sioenfonds waagt zich daar ook niet aan - welke wijzigingen er in de toe komst nog komen. Een exacte bereke ning is niet te geven. Ook al niet omdat de sociale verzekeringen en de belas tingwetgeving kunnen veranderen. Keuzemogelijkheden Vrouwen die al vóór 1970 bij Heineken in dienst waren en deelnemen in het Pensioenfonds kunnen nog kiezen tus- Het aantal vrouwen dat deel neemt in het Pensioenfonds is ongeveer 425. Het aantal manne lijke deelnemers daarentegen is ongeveer 5300. Voor vrouwen zowel als mannen, geldt dat het moment van intrede in het Pen sioenfonds op 25-jarige leeftijd ligt. sen pensionering op 55-, 60- of 65-jari- ge leeftijd. Vrouwen die na 31 decem ber 1969 in het fonds zijn gekomen, maar vóór 1 januari 1986, kunnen kie zen tussen 60 of 65 jaar als pensione ringsleeftijd. Zij die pas na 1 januari 1986 zijn gaan deelnemen, hebben niets te kiezen: voor hun geldt 65 jaar! VUT en pensioen Extra moeilijkheid bij de keuze is de Overbruggingsregeling. Die wordt in de wandelgangen meestal VUT ge noemd. Die regeling maakt het moge lijk al op 62-jarige leeftijd te vertrek ken. Globaal gesproken is de Over bruggingsuitkering hoger dan het pen sioen dat men op 60-jarige leeftijd zal ontvangen. We kunnen ons voorstellen dat het moeilijk is een keus te maken. Er is bovendien geen zekerheid of de Overbruggingsregeling blijft bestaan. Financieel gezien is het niet aantrekke lijk te kiezen voor 60 jaar als pensioen leeftijd als de "VUT" op 62 jarige leef tijd wel blijft bestaan. AOW en pensioen Waar vrouwen die voor 60 jaar kiezen ook rekening mee moeten houden is dat de overheid ervan uitgaat dat je op je 65ste met pensioen gaat. De AOW uitkering begint pas op je 65ste.Tot die tijd moeten sociale verzekeringspre mies worden betaald over de pensioen uitkering. Daardoor is het nettobedrag relatief laag. Allemaal zaken die de vrouwelijke medewerkers goed op een rij moeten hebben om een goede keus te kunnen maken. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 14