JONG TALENT IN DE PEPSI PUYBACKSHOW lippen met de tekst, de imitatie van de artiest, het enthousiasme van het op treden en de aankleding van de presen tatie. Echt kritische noten zijn er nau welijks. Niet voor niets zijn dit de fina listen, de besten uit de voorrondes. Terwijl de 13-jarige Carole Nunes, compleet met warrige pruik, felrode kunstnagels en in een sexy pak. Diana Ross neerzet, wordt achter de coulis sen een paar turven hoge 6-jarige door zijn moeder veranderd in Hans de Booy. In zijn piepkleine perfect op maat gesneden colbert weet hij met het lied 'Ik hou van alle vrouwen' als de beste de zaal te bespelen. Hoewel, de beste."Je zult maar zo'n dochter heb ben" zegt de jury en wijst Diana Ross als de beste aan. Ook productmanager Greeve is onder de indruk. "Ik wist dat ik naar een playbackshow zou gaan. Maar toen ik haar zag, meende ik dat Diana Ross echt zelf aan het optreden was." Een fraaie walkman dus voor de winna res, twee iets minder luxe walkmans voor de nummers 2 en 3: Toon Her mans en Janet Jackson. Ook de nummers 4 en 5 worden op het De paar honderd bezoekers die zich rondom het officiële po dium hebben geschaard van het Amstel 'Kijk en doe'-terras komen be slist niet voor de bloemen.Terwijl dui zenden anderen keurend langs de bloe menpracht van de door Amstel gespon sorde Westfriese Flora in Bovenkarspel schuifelen, kijken zij gespannen naar de verrichtingen op het podium. Zij, dat zijn opa's, oma's, vaders, moeders, zusjes, broertjes, vriendjes en vrien dinnetjes. Ze zitten er al uren, wach tend op het optreden van hun oogap pel. De toevallige passanten, aangetrok ken door de muziek, rest niets anders dan achteraan aan te sluiten. Zich in al le bochten wringend en op de tenen staand, doen zij verwoede pogingen een glimp op te vangen van het gebeu ren vóór in de zaal. Maar dat is niet eenvoudig. De belangstelling voor de finale van de Pepsi Playbackshow is zo groot, dat de zaal van het speciaal door reclame service ingerichte theater per manent te klein is. Zoals eigenlijk ook al bij de diverse voorrondes het geval was. Wie er in slaagt een goede plaats te bemachtigen, gaat daarvan voorlo pig niet weg. De playbackers kruipen allen zo in de - huid van hun voorbeeld, zijn zo over tuigend, dat het lijkt alsof ze zelf echt zingen. Vooral de eerste categorie, deelnemers ouder dan 13 jaar, doet de optredens heel professioneel. In haar creatie van Whitney Houston 'zingt' Alice Stam bijvoorbeeld met overgave de sterren van de hemel. Unaniem is de jury dan ook van me ning dat Pepsi-Cola's productmanager M. Greeve aan haar de hoofdprijs moet uitreiken. Niet minder professio neel gaat het toe bij de 2e groep: deel nemers tot en met 13 jaar. Kunnen ze van verlegenheid niet uit hun woorden komen wanneer presentator Gerard Berkhout hen iets vraagt, zodra hun optreden begint, zijn ze vol bravoure. Trots en vertedering is te zien op de ge zichten van de familieleden; onbarm hartig is de kritiek van hun leeftijdge noten. 'Vind jij nou, dat ze het goed doet? Ik vind die jurk helemaal niet mooi!' klinkt het ongezouten commen taar. De driehoofdige jury staat voor een moeilijke taak. Er wordt onder meer gelet op het synchroon bewegen van de podium geroepen om een LP vanTina Turner en een paraplu in ontvangst te nemen. En Hans de Booy? Die huilt tranen met tuiten want als je nog maar 6 bent, is het heel moeilijk tegen je verlies te kunnen. Ook al sta je in de finale van de Pepsi Playbackshow en ook al krijg je een Pepsi T-shirt als aandenken. De showbusiness blijkt hard. Wanneer de heer Greeve echter tot slot aan de toehoorders vraagt of ze deze Pepsi-activiteit zo geslaagd vinden, dat het voor herhaling vatbaar is, reageert iedereen enthousiast. Aankomend ta lent uit Bovenkarspel en omgeving kan dus vast gaan oefenen voor de volgen de Westfriese Flora. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 13