70 huwelijksjaren voor oud Amstel-medewerker Duitsland moet grenzen openstellen voor invoer van bier EUROPEES HOF VAN JUSTITIE MAAKT EINDE AAN IMPORTBELEMMERING Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft 12 maart beslist datWest-Duitsland zijn grenzen open moet stellen voor hetLyer van andere EEG-lidstaten. Het Europese Hof heeft diïbeslist omdat de de importbelemmering, gebaseerd op het al 470 jaar bestaande Reinheitsgebot in strijd is met de EEG- richtlijnen. Vlak voor het ter perse gaan van dit num mer bereikte ons het bericht dat mw. Tijs- seling op 96 jarige leeftijd is overleden. Na het 70 jarige huwelijksfeest, waar ze erg naar toe heeft geleefd, werd haar gezond heidstoestand langzamerhand minder. In overleg is besloten de herinneringen die de heer Tijsseling op haalt in onderstaand artikel, in aangepaste vorm, toch te plaat sen. Op de foto van links naar rechts: mw Tijsseling, dhr Tijsseling en A. Harinxma Thoe Slooten burgemeester van Bilthoven. Op 15 februari j.l. was het 70 jaar gele den dat de heer en mevrouwTijsseling in het huwelijk traden. Zeventig jaar huwelijk, niet iets wat we allemaal mee zullen maken. De heerT.Tijsseling die 94 jaar oud is, geniet al dertig jaar van z'n pensioen als oud-medewerker van de Amstel brouwerij. De laatste jaren woont het echtpaarTïjsseling in het ver zorgingstehuis De Schutsmantel in Bilthoven. De heerTijsseling, net als z'n vrouw af komstig uit Friesland, is 28 jaar als schipper in dienst geweest bij de Am- stel brouwerij. Met veel genoegen ver halen zowel de heer als mevrouwTijs seling van vroeger jaren. De heerTijs seling o.a. over de tijd vóór hij bij Am- stel in dienst kwam. Hij voer als beurt schipper tussen Lemmer en Amster dam. Stukgoederen èn passagiers wer den vooral 's nachts vervoerd. Meer dan honderd uren per werkweek, met een verdienste van 9,-- per week! In conflict kwam hij, samen met z'n colle ga's, over het overwerk dat niet uitbe taald werd. Als oprichter van de Eerste Transportarbeidersbond in Lemmer werd hem tijdens de wekenlang duren de staking die volgde op het overwerk- conflict, te verstaan gegeven dat hij ka pitein van een schip zou worden mits hij de bond in de steek liet. De heer Tijsseling koos voor solidariteit met z'n collega's en dat leidde tot 17 weken zon der werk èn zonder geld. Uiteindelijk kwam de bond met 50,-- steun over de brug. Na die werkloze periode kwam hij bij de Amstel brouwerij in dienst. Opnieuw als schipper, maar nu op het traject Amsterdam-Utrecht. In Utrecht was een Amstel agentschap ge vestigd waar de fusten bier dagelijks af geleverd moesten worden. In die tijd kostte een pilsje 15 cent. Erg te spre ken is de heer Tijsseling over het weekloon dat hij onmiddellijk bij Am stel kreeg: 44,-, een vorstelijk salaris in zijn ogen - en omstandigheden. Scherp in z'n herinnering staat nog de lading bier die hij samen met z'n colle ga naar Den Helder moest vervoeren: naar het oorlogsschip de Admiraal de Ruyter. Zeshonderd kisten bier wer den voor de manschappen inge scheept. De "De Ruyter" is, met kis ten bier, in de Javazee door de Japan ners getorpedeerd en vergaan. Amstel goede baas "M'n enige goede baas" zegt de heer Tijsseling goedkeurend over de Amstel brouwerijvandaar die 28 dienstjaren" Zondag 15 en maandag 16 februari werd het echtpaarTïjsseling in het zon netje gezet. De bewoners en het ver plegend personeel vierden feest, sa men met hen. Veel reacties stroomden binnen. Van het koninklijk Huis, van de commissaris der Koningin in Utrecht, van familieleden en kennis sen. Uiteraard kwam de burgemeester van Bilthoven op bezoek. Ook de heer A.H. Heineken stuurde een gelukste legram. Als vertegenwoordiger van de Heine ken brouwerij was op het feest ook aan wezig mevrouw S. van Kooten van Per soneelszaken, die het echtpaar een en velop met inhoud overhandigde. Oorspronkelijk is het zogenoemde zijn opgeheven, vindt Heineken het nu 'Reinheitsgebot' ingesteld uit fiscale nog niet het goede moment een overwegingen. Volgens deze wet beslissing te nemen over mogelijke mogen de Duitse brouwers alleen bier toekomstige actviteiten op de Duitse brouwen dat geen andere ingrediënten markt. De uitspraak van het Europese bevat dan gerst, hop, gist en water. Hof heeft tot hevige discussies geleid in Bier volgens andere recepturen is niet Duitsland. Ongetwijfeld zullen die nog toegestaan. enige tijd aanhouden. Wanneer zich Veel Europese brouwers gebruiken aantrekkelijke mogelijkheden op ook andere grondstoffen voor hun commercieel vlak voordoen, zal ons bier. Bij Heineken bijvoorbeeld is ook concern haar beleid daarop mais onderdeel van de receptuur. Een afstemmen. recept dat overigens in alle delen van Over de ontwikkelingen zullen we uop de wereld veel waardering oogst. de hoogte houden. Hoewel de wettelijke bepaling lijkt te 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 11