Bunnikse monsternemers officieel beëdigd Bij GWN-lab: Alcoholgehalte binnen enige seconden bekend »iinmnmni Sinds enige tijd heeft het la boratorium van de technolo gische dienst te Zoetermeer een zogenoemde 'infra-Aly- zer' in gebruik. "Met de in- fra-Alyzer kunnen we het al coholgehalte bepalen van al le produkten, met uitzonde ring van Misty en Zwarte Kip" vertelt chef laborato rium P. van Leijenhorst. "Voorheen vergde het veel tijd het alcoholgehalte te be palen van produkten die sui ker bevattenzoals alle likeu ren en bessenjenever. Met de infra-Alyzer kan de stil stand van de vullijn, bij de start en bij produktwisselin- gen, tot een minimum be perkt blijven.Tijdwinst in de informatiesnelheid bereiken we binnenkort ook bij het bepalen van het zetmeelge- halte van binnenkomende granenVroeger werd het he le proces op kleine schaal in het laboratorium uitge voerd. Voordat dat gehalte bekend was, waren we zeven dagen verder. Mèt de infra- Alyzer weten we het binnen 20 a 30 seconden." Bediening van de infra-Aly zer lijkt eenvoudig. Door middel van een slangetje wordt een kleine hoeveel heid van een monster in de vochtcel van het apparaat ge pompt. Enige seconden later verschijnt op het beeld scherm het resultaat van de gewenste bepaling. De heer Van Leijenhorst, en de sys teembeheerders op het labo ratorium met hem, is enthou siast over het apparaat. "La boratoriummensen moeten niet hun tijd besteden aan routinematige zaken. Daar voor kun je apparaten in schakelen. De mensen moet kritisch nadenken over ge vonden resultaten, hun her sens gebruiken over afwij kingen in analyses. Dat is veel belangrijker." Het is dan ook niet vreemd dat de heer Van Leijenhorst in de toekomst nog vele mogelijke toepassingen voor de infra- Alyzer ziet. gevallen, waarin mij werk zaamheden als monsterne mer/controleur frisdranken worden opgedragen, die werkzaamheden zal verrich ten naar beste kennis en we tenschap, eerlijk en zonder aanzien des persoons, gelijk een goed monsternemer/ controleur frisdranken be taamt. Dat beloof ik." Zo luidde de belofte die beide heren ten overstaan van de voorzitter en de secretaris van de kamer van koophan del moesten afleggen. Het geen de heer Van Houwelin- gen de opmerking ontlokte "het was zo plechtig, het leek wel of we voor de tweede keer gingen trouwen". tiviteiten werd het voorVru- mona echter noodzakelijk om zelf beëdigde monster nemers/controleurs in dienst te hebben, zodat een zo snel en efficiënt mogelijke afwik keling van deze activiteiten kan worden gerealiseerd. De medewerkers van de kwali- teitsdienstVrumona de he ren J.J. van Houwelingen en P.G. van deWiel waren op 11 februari zelfs de eerste twee monsternemers/controleurs frisdranken uit de Utrechtse regio die werden beëdigd. Dit gebeurde door de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Utrecht en Omstre ken. "Ik beloof dat ik in alle Op de foto van links naar rechts de heren J.J. Westerhof voorzitter van de Kamer van Koophandel), Van Houwelin gen en Van de Wiel. Monsters die door de kwali teitsdiensten van de brouwe rijvestigingen ter controle aan het laboratorium van het Ministerie van Financiën worden gezonden, moeten sinds enige jaren genomen zijn door beëdigde monster nemers/controleurs. Door de toename van de exportac-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 10