Juist in de spitsuren ontstaat vaak grote vertraging op de Burgemeester Smeetsweg en de Hoge Rijndijk als nu. Er zou een verbinding worden aangelegd met Zoeterwoude via de Dik van Zandhorstweg. Dat plan is ter zijde geschoven in verband met de aan leg van Rijksweg 11, die een recht streekse verbinding zou zijn tussen het bedrijfsterrein en Rijksweg 4 (Den Haag - Amsterdam). Nu, jaren later is Heineken nog steeds "in blijde ver wachting" van goede verbindingen. Ei genlijk zou de weg er al moeten liggen maar de aanleg is uitgesteld tot 1992. Door overbelasting van de huidige we gen ontstaat er vertraging voor al het zakelijk verkeer. Het aantal verkeers bewegingen dat toe te schrijven is aan Heineken is 3460 per dag, waarvan 2360 richting Leiden, 700 richting noord en 400 richting zuid. Uitgaande van een gemiddelde vertraging van het vrachtverkeer van 5 minuten richting Leiden en 5 minuten richting Alphen ten opzichte van de verkeersafwikke ling over de aan te leggen Rijksweg 11 betekent de nieuwe weg een reële be sparing van 500.000,- op jaarbasis. n november heeft Heineken bij de Raad van State gepleit voor een snelle aanleg van Rijksweg 11. Rijksweg 11, vooral voor de vestiging Zoeterwoude van belang, is de auto weg die gepland is tussen Bodegraven en Leiden. De nieuwe autoweg moet de verkeersdrukte op de Hoge Rijn dijk verminderen en zorgen voor een betere ontsluiting van de industrieter reinen rondom Alphen a/d Rijn en Zoeterwoude. Hoewel de weg eerst ge- agrarische bestemming heeft. In het pleidooi van Heineken vóór aanleg van de weg is benadrukt dat destijds de toekomstige infra-structuur in de om geving Leiden-Zoeterwoude een zwa re rol heeft gespeeld in de uiteindelijke beslissing voor het industrieterrein Zoeterwoude te kiezen. Het Zoeterwoudse industrieterrein De Grote Polder werd in 1972 als een van Bij doortrekken van de weg via Alphen richting Rijksweg 12 wordt de bespa ring richting Alphen minstens 3 keer zo groot waardoor de totale besparing op 7 ton op jaarbasis kan uitkomen. Bij een benadering waarbij alle verkeers bewegingen veroorzaakt door Heine ken (dus vrachtverkeer, zakelijk perso nen- en personenvervoer van eigen ver voer personeel) betrokken zijn, is de totale besparing 1,8 miljoen op jaar basis. Heineken is van mening dat de verkeerssituatie op de Hoge Rijndijk economische schade berokkent aan het bedrijf en heeft gepleit voor een spoedige totstandkoming van mini maal het traject "Grote Polder" met aansluiting op Rijksweg 4. Het is de verwachting dat de Raad van State over een aantal weken uitspraak doet over de beroepsschriften. projecteerd was als autosnelweg met gescheiden rijbanen, is het nu de be doeling dat er een enkelbaans autoweg met twee rijstroken wordt aangelegd. De Raad van State behandelde in no vember enkele beroepschriften die een aantal milieu-groeperingen heeft inge diend tegen aanleg van Rijksweg 11. De milieugroeperingen zijn van me ning dat de geplande weg de rust zal verstoren in het weide- en veengebied, terwijl het gebied nu voornamelijk een UTRECHT de modernste van Nederland be schouwd. Als alles volgens plan was verlopen dan zouden brede vierbaans wegen het gebied doorkruisen. In 1972 was de Hoge Rijndijk lang niet zo druk 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 7