Pepsi light in slank blikje Amstel blik krijgt mooiere decoratie e 25 cL Houdbaar TOT êlMBf l£ Pepsi Light komt met ingang van dit voor jaar ook in blik op de markt. Het is een verpak king die past bij deze calorie arme cola, namelijk het slan ke 25 cl blikje. De light-dran- ken hebben thans nog een bescheiden aandeel op de Nederlandse frisdranken- markt van zo'n 4%Nemen we alleen de cola-markt dan zien we daar een aandeel van 5% voor light-cola's. Een groot contrast nog met bij voorbeeld de Verenigde Sta ten waar calorie-arm fris een aandeel van 25% heeft. Dat neemt niet weg dat de be langstelling voor light-fris- drankcn in Nederland sterk toeneemt. Smaakverbete- ring van het produkt en meer aandacht voor de lijn bij de consument hebben sinds eni ge tijd 'light' in een ander licht geplaatst. Er wordt thans ook meer reclame voor gemaakt. Met name doorVrumona, die in Neder land de grootste producent is van light-dranken, en de slo gan 'Light is lekker!introdu ceerde. Een volgende stap is dan uitbreiding van het assor- timent verpakkingen, zoals Pepsi-Cola nu met de intro ductie van het 25 cl blikje voor Pepsi Light laat zien Sinds begin februari heeft het Amstel bier blikje een ander uiter lijk. Dit is gebeurd in navol ging van het Amstel blik, dat in het buitenland wordt ver kocht. Buiten Nederland on derging overigens ook het flesse-uiterlijk een gedaante verandering. Goud-opdruk op het etiket en een goud kleurige kroonkurk waren de twee meest in het oog springende veranderingen om het flesje bier 'chiquer' te maken. Om de kwaliteitsuitstraling van de verpakking meer in overeenstemming te bren gen met de kwaliteit van 's lands tweede biermerk, zijn de Amstel-flessen sinds de in voering van de nieuwe 30 cl- fles voorzien van een halsla- bel. Goudkleurige strepen op het blikje is de tweede stap. Het 'deksel' krijgt ove rigens geen andere kleur, in tegenstelling tot andere lan den, waar het goudkleurig is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 5