Nieuwe assortimentsfolder is in de maak De fotostudio van Roeland J.M. Koning in Amstelveen leek begin dit jaar veel op een slijterijDat was het geval toen daar de opnames werden gemaakt voor de Hei- neken assortiments-folder. Alle mer ken bier, fris, binnen- en buitenlands gedistilleerd alsmede de wijnen en ape ritieven worden dan uitgestald. Een heidens karwei, dat met zorgvuldig heid dient te geschieden. Want behalve wijzigingen in het assortimentzijn ook de verschillende verpakkingen en de etiketten steeds aan verandering on derhevig. En om dan nog door de vele bomen het bos te blijven zien valt niet mee. Bert Pijpers van de afdeling Ver koopbevordering treedt daarbij overi gens op als 'boswachter', met assisten tie van Marien Loots. De assorti ments-folder wordt gedrukt in een op lage van ca. 25.000 stuks en verspreid op ondermeer tal van beurzen. Onze vertegenwoordigers alsmede de dran kenhandels gebruiken de folder voor hun relaties én bij het werven van nieu we klanten. Voor nieuwe personeelsle den is de folder een prima kennisma king met het brede assortiment van Heineken als drankenproducent. De fotografie voor de assortiments-folder '87 vond vorige maand plaats (zie bij gaande foto) en deze maand rolt de fol der van de drukpers. Wedden dat... u gehoord heeft van de advertentie in de landelijke ochtendbladen op 27 januari? "Vanavond maakt de grootste bierbrouwer 50.000 gulden over naar de Vogelbescherming te Zeist. En wed den dat je dan de 100.000 haalt, Jos?" luidde de tekst.Trouwe kijkers van het populaire televisieprogramma 'Wed den dat' wisten natuurlijk direct wat met deze tekst werd bedoeld. Op die 27e januari zou namelijk in de -laatste- uitzending bekend worden gemaakt of de eerder gemaakte weddenschap was gewonnen dat het Nederlandse pu bliek in één week tijd 50.000.-- zou hebben overgemaakt naar de Vogelbescherming. Tijdens de uitzending vermeldde Jos Brink, vooruitlopend op de onthulling van het bedrag, diverse malen de extra gift. "Meneer F.H. te A." en "Freddy H. te A." werd daarbij als gulle gever genoemd. Voor sommige kijkers waren deze omschrijvingen wellicht te cryp tisch. Tenslotte maakte het glas, dat op het bord met binnengekomen bedragen was geplakt, een eind aan alle twijfels. Dit was duidelijk herkenbaar als een bierglas. Wie de uitzending heeft gezien, weet dat de weddenschap ruim gewonnen is. Op dat moment was al bijna twee ton overgemaakt naar de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels te Zeist, zoals de naam officieel luidt. Dat betekende voor Nico de Haan van de Vogelbescherming dat hij wél de weddenschap met Jos Brink verloor: zijn baard moest eraf. De Heineken-gift leverde vele reacties op. Positieve, maar ook enkele nega tieve. "Waarom wel voor de vogels, maar niet voor bijvoorbeeld de gehan dicapte kinderen?" was de vraag die onder meer bij de brouwerij binnen kwam. Nu ontvangt de Public Relations-afde- ling elke dag een stapel verzoekenDie verzoeken variëren van gratis prijzen voor een bingo-avond tot hoge bedra gen voor bijvoorbeeld de restauratie van panden, de instandhouding van verenigingen of subsidiëring van de bouw van een bejaardentehuis. Uiter aard heeft de brouwerij een giften- en sponsoringbeleid, alsmede een budget hiervoor. Per aanvraag wordt zorgvul dig overwogen of het verzoek gehono reerd kan worden, en zo ja, met welke middelen. De gift aan de Vogelbescherming staat geheel los van dit giften- cn sponsoring beleid. De advertentie in de ochtend bladen paste in de dagbladcampagne, waarbij telkens (op een sympathieke) manier wordt ingehaakt op de actuali teit. En wat is er nu actueler dan op zo'n dag in te haken op een televisie programma dat een zeer hoge kijk dichtheid geniet? Wat kijkcijfers be treft was "Wedden dat" namelijk een absolute topper met een gemiddelde kijkdichtheid van 53% (circa 7,5 mil joen kijkers) en een gemiddelde waar dering van 7,7. Op de foto van links naar rechts René Molenaar van de afdeling Reclame Promotions Bier, die zojuist de cheque van 50.000,-- heeft overhandigd aan Jos Brink. De nog met baard getooide Nico de Haan van de Vogelbescher ming kijkt lachend toe. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 4