Hoe staat het eigenlijk met de video Alcohol en Werk? Een vraag die de laatste tijd veel gesteld wordt. Herinnert u zich het nog? In oktober 1986 zijn opnamen gemaakt voor een video over alcohol en werk. Daarvoor hebben 130 medewerkers een zaterdag in de NOS-studio's in Hil versum doorgebracht. Ook zijn opnamen gemaakt op di verse locaties: bij de produktiebedrijven bier, op kantoor, bij horecagebieden, bij de GWN en bij Vrumona. Hoe staat het ermee? toch nog meer dan een uur. De filmma kers hebben vervolgens de opdracht gekregen de definitieve versie niet lan ger dan 45 minuten te laten duren. En hoe vreemd het ook mag klinken als je weet dat er materiaal van twee en een half uur ligt, voor die korte versie moesten nieuwe opnamen gemaakt worden. Door delen uit de film te ha len kri jg je namelijk zeer abrupte over gangen tussen de verschillende scènes. Nieuwe opnamen zijn begin februari gemaakt o.a. in Zoeterwoude, Zoeter- meer, Bunnik, bij de Reclame Service Dienst in Amsterdam-Lemelerberg- weg en in het horecagebied Amster dam-Utrecht. In maart zal de definitie ve versie gereed zijn. Hoewel ook externe instanties, zoals het Ministerie van WVC, in de voor lichtingsfilm geïnteresseerd zijn, blijft het natuurlijk een film voor intern ge bruik. Het beleid van ons bedrijf is er op gericht de eigen medewerkers te in formeren over verantwoord alcoholge bruik. En over de nadelige gevolgen van overmatig gebruik of misbruik. Ze ker tijdens het werk. De film zal dan ook groepsgewijs aan alle medewer kers vertoond worden, zodat er een discussie kan komen over het onder werp. Uiteraard is het de bedoeling dat mensen zelf gaan beseffen dat overma tig gebruik of misbruik zeer onverstan dig is. In de film wordt heel nadrukke lijk verwezen naar de medische dienst en de personeelsdienst: dat zijn de af delingen die klaarstaan voor iedereen die met een alcoholprobleem - hoe klein ook - zit. Na vertoning krijgt ie dereen een Vers van 't Vat speciale edi tie mee naar huis om thuis er nog eens rustig over te lezen. Met het voorlich tingsprogramma zal half maart een be gin gemaakt worden. n het novembernummer van Vers van 'tVat heeft u daarover uit gebreid kunnen lezen. In dat arti kel werd ook de verwachting uitgespro ken dat de video in december gereed zou zijn. En dat is natuurlijk ook de re den dat mensen zich gaan afvragen wanneer het resultaat te bekijken is. We schrijven tenslotte al een tijdje 1987! Nu was de video in december ook klaar. Op Sinterklaasdag heeft een eer ste groep medewerkers, die intensief betrokken zijn bij de realisering, het re sultaat bekeken. Ook voor medewer kers van de Personeelsdiensten, die ui teraard zeer betrokken zijn bi j het alco hol en werk probleem, is een kijkdag georganiseerd.Tevens zijn ook andere groepen medewerkers gevraagd naar hun mening. Uit die verschillende bij eenkomsten kwamen suggesties naar voren die de boodschap van de video duidelijker zouden moeten maken. Vervolgens is besloten de praatshow in te korten: het oorspronkelijke pro gramma dat gesneden was uit twee en een half uur ruw materiaal, duurde De heer M. M. de Graaf, verte genwoordiger thuisverbruik Vrumona wordt gefilmd voor de alcohol en werk video 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 3