In Memoriam COR LUCKE ZAMBIA De heer ft.//. Siwalette is op 11 februari j.l. vertrokken naar Zambia Breweries Ltd.om daar de functie van Chief En gineer te gaan vervullen. Zijn gezin is met hem meegereisd. NIGERIA De heer D. van Straten is op 2 februari vertrokken naar Lagos. Hij is aange steld als Nigeria Engineering Manager. Zijn gezin zal in maart naar Nigeria vertrekken. SPANJE De heer F.P. Bos is sinds 18 februari voor ongeveer 6 maanden gedeta cheerd bij El Aguila in Madrid ter assis tentie van de H.T.B.-project manager FRANKRIJK De heer P. AlF. Sassen is op 9 fe bruari in Straatsburg gedetacheerd als technoloog bij Francaise de Brasserie. Het gezin van de heer Sassen blijft in Nederland wonen. Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik eenieder bedanken, die er aan heeft meegewerkt om de receptie ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum tot zo'n gezellige en spontane happe ning te maken. Het was boven ver wachting en wij waarderen zeer, dat u hieraan zoveel tijd en moeite heeft wil len besteden. Bovendien wil ik u be danken voor de vele cadeau's, maar in het bijzonder voor uw enorme belang stelling. Nogmaals bedankt voor de on vergetelijke dag. B.G. Hannema Mede namens mijn vrouw wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de prettige middag tijdens mijn afscheid. L. v.d. Bogaert Het aantal belangstellenden, de vele cadeaus, bloemen, telegrammen en begeleidende goede wensen hebben mij en mijn gezin tijdens de receptie vanwege mijn 25-jarig jubileum op 16 januari j.l. "overdonderd". Hetisdaar- door voor ons een fantastische en over- getelijke dag geworden die eens te meer bewijst dat het bij Heineken goed en prettig werken is. Aan allen nog maals hartelijk dank. L.P.M. de Jonge Mede namens mijn echtgenote wil ik de directie hartelijk bedanken voor de bloemen en cadeaus die ik bij de ont vangst ter gelegenheid van mijn 25-ja- rig jubileum mocht ontvangen. G. de Lange Graag wil ik iedereen voor de aanwe zigheid bij mijn afscheid en voor de ca deaus en bloemen die wij mochten ont vangen hartelijk dankzeggen ook na mens mijn vrouw en kinderen. J. W. Wigmore Langs deze weg wil, mede namens mijn vrouw, de directie bedanken voor datgene wat wij bij ons 40-jarig huwe lijk mochten ontvangen. Het was echt een verrassing. Jan de Lang Op 2 februari is overleden de heer L. Waasdorp (49). De heer Waasdorp trad op 1 oktober 1963 voor de 2e maal in dienst bij Heineken Rotterdam, waar hij werkzaam was als emballage medewerker. Op 1 maart 1982 werd hij opgenomen in de H.I.R. Op 7 januari is overleden de heer G. Vermeulen (81). De heer Vermeu len is van 1 december 1931 tot zij n pen sionering op I september 1970 in dienst geweest van Heineken Rotterdam. Op 13 januari is overleden de heer W. Koolbergen (86).De heer Koolber gen is werkzaam geweest bij de Amstel Brouwerij tot zijn pensionering op 1 oktober 1965. Op 17 januari is overleden de heer F.W. van Pietersom (75). De heer Pie tersom is op 2 juni 1947 in dienst getre den bij Heineken Amsterdam. 1 juni 1976 ging hij met pensioen. Op 23 januari is overleden de heer A.C. Schouman (79). De heer Schou man is werkzaam geweest bij Coe- bergh, van 1 april 1938 tot zijn pensio nering op 1 augustus 1972. Op 12 januari j.l. ontvingen wij het droevige bericht, dat Cor Lucke op 59-jarige leeftijd was overleden. Ofschoon de ziekte van Cor weinig reden tot hoop gaf, kwam dit bericht nog erg on verwacht. Cor Lucke kwam op 24 maart 1952 in dienst van Hei neken. Na gedurende bijna 33 jaar in diverse functies te hebben gewerkt, was hij sedert april 1985 beheerder van het chemicali├źn- magazijn in de Amsterdamse brouwerij. Wij verliezen in Cor een prettige en rustige collega, die te vroeg is weggegaan. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte bij het verwerken van dit verlies. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 23